NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Zanimljivosti sirom sveta

Najzanimljiviji statisticki podaci sirom sveta

Zanimljivosti sirom sveta

<p>

Magazin &bdquo;Ekonomist&rdquo; objavio je novo izdanje &bdquo;Džepnog sveta u brojkama&rdquo; za 2010. godinu, iz koga su izabrane najzanimljivije &#269;injenice skupljenih sa svih strana sveta.<br />

<br />

&bdquo;Džepni svet&rdquo; objavljuje &#269;injenice i brojke skupljene &scaron;irom sveta, a &bdquo;Blic onlajn&rdquo; prenosi vam izbor najzanimljivih podataka koje je objavio &bdquo;Telegraf&rdquo;.</p>

<h4>

Život i smrt</h4>

<p>

Mu&scaron;karci u Avganistanu mogu da o&#269;ekuju da požive 43,4 godine, a žene u Zimbabveu 43,8, &scaron;to je najniži prosek u svetu.<br />

<br />

Avganistan ima najvi&scaron;u stopu smrtnosti, 19,7 smrtnih slu&#269;ajeva na 1.000 stanovnika godi&scaron;nje, kao i najvi&scaron;u smrtnost novoro&#273;en&#269;adi, 157 smrti na 1.000 novoro&#273;enih.<br />

<br />

Japanke žive skoro dva puta duže od žena iz Zimbabvea, 86,2 godine, dok mu&scaron;karci iz Andore mogu da o&#269;ekuju da požive 80,3 godine.<br />

<br />

Dete ro&#273;eno u Velikoj Britaniji može da o&#269;ekuje životni vek od 79,4 godine.<br />

<br />

Japanci su najstarije stanovni&scaron;tvo na svetu, sa prosekom od 44,4 godine, dok je prose&#269;na starost u Nigeru svega 15,1.<br />

&nbsp;</p>

<h4>

Hrana, pi&#263;e, cigarete</h4>

<p>

Narod Venecuele konzumira najvi&scaron;e piva &ndash; 83 litre po glavi stanovnika godi&scaron;nje. U Gvadalupeu se najvi&scaron;e ceni &scaron;ampanjac, sa 4,25 boca po stanovniku svake godine.<br />

<br />

Grci su najve&#263;i pu&scaron;a&#269;i, u proseku svakodnevno popu&scaron;e 8,1 cigaretu.<br />

<br />

Turci provedu najvi&scaron;e vremena uživaju&#263;i u svojim obrocima &ndash; u proseku 162 minute dnevno oni potro&scaron;e na jelo i pi&#263;e.<br />

<br />

U Brazilu se uzgaja najvi&scaron;e kafe na svetu &ndash; 2.164.000 tona godi&scaron;nje.<br />

<br />

U SAD se konzumira najvi&scaron;e pasulja, godi&scaron;nje 1.262.000 tona.<br />

<br />

Kina proizvodi najvi&scaron;e &#269;aja na svetu, 1.166.000 tona godi&scaron;nje, a u ovoj zemlji &#269;aj se i najvi&scaron;e konzumira &ndash; 828.000 tona.<br />

<br />

Velika Britanija je po pijenju &#269;aja na razo&#269;aravaju&#263;em &scaron;estom mestu, sa 131.000 tokom svake godine.<br />

&nbsp;</p>

<h4>

Posao</h4>

<p>

Zemlja sa najvi&scaron;e radnog stanovni&scaron;tva su Kajmanska ostrva &ndash; 67,7 odsto. Britanija je sa 51,1 odsto na 30. mestu.<br />

<br />

Zapadna obala i Gaza imaju najmanji procenat, svega 22,2 odsto zaposlenih.<br />

<br />

Afri&#269;ka država Benin ima najvi&scaron;u razliku u polovima, &scaron;to se ti&#269;e zaposlenja &ndash; 53,1 odsto svih zaposlenih su žene.<br />

<br />

U Saudijskoj Arabiji je ova razlika najmanja, sa 84,6 zaposlenih mu&scaron;karaca.<br />

&nbsp;</p>

<h4>

Digitalna revolucija</h4>

<p>

Kana&#273;ani imaju najvi&scaron;e kompjutera - 94,3 odsto ra&#269;unara dolazi na 100 stanovnika.<br />

<br />

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima ima najvi&scaron;e mobilnih telefona &ndash; 176,5 na svakih 100 stanovnika.<br />

&nbsp;</p>

<h4>

Mediji</h4>

<p>

U Islandu se prodaje najvi&scaron;e novina dnevno, 821 list na 1.000 stanovnika, a ova zemlja ima i najslobodniju &scaron;tampu.<br />

<br />

Najograni&#269;enije slobode &scaron;tampe su u Tunisu.<br />

&nbsp;</p>

<h4>

&Scaron;kolstvo</h4>

<p>

Kuba najvi&scaron;e tro&scaron;i na obrazovanje, 13,3 odsto od godi&scaron;njeg bruto proizvoda, a Gvineja najmanje, 0,6 odsto.<br />

<br />

Svih 15 najboljih univerziteta na svetu su ili britanski ili ameri&#269;ki.<br />

&nbsp;</p>

<h4>

Populacija</h4>

<p>

Kina ima najve&#263;u populaciju, 1,3 milijarde ljudi, a sledi Indija sa 1,1 milijardom. Do 2025. godine o&#269;ekuje se da &#263;e obe zemlje imati 1,4 milijarde stanovnika.<br />

<br />

Najbrži prirast populacije je u Nigeru, 3,73 odsto godi&scaron;nje.<br />

<br />

U Kataru dolazi 307 mu&scaron;karaca na 100 žena, a u Latviji 90 na 100.<br />

&nbsp;</p>

<h4>

Ekonomija</h4>

<p>

SAD imaju najve&#263;u privredu, sa godi&scaron;njim bruto proizvodom od 13,751 dolara.<br />

<br />

Gvineja ima najbrže rastu&#263;u ekonomiju, 66,2 odsto godi&scaron;njeg bruto proizvoda godi&scaron;nje, a Zimbabve najsporiju, sa 3,9 odsto.<br />

<br />

Zimbabve tako&#273;e ima najvi&scaron;u godi&scaron;nju inflaciju na potro&scaron;a&#269;ka dobra, 24,441 odsto. Etiopija je na drugom mestu, sa 44 odsto.<br />

<br />

Kina proizvodi najvi&scaron;e zlata na svetu, 270 tona godi&scaron;nje.<br />

&nbsp;</p>

<h4>

Životni standard</h4>

<p>

Island ima najve&#263;i standard &ndash; na skali indeksa &bdquo;Hjumen Divelopmenta&rdquo; 96,8 poena od 100 mogu&#263;ih.<br />

<br />

Najgore mesto za život, &scaron;to se ti&#269;e standarda, je Sijera Leone, sa svega 32,9.<br />

<br />

U Australiji su polovi najvi&scaron;e izjedna&#269;eni &ndash; 96,3 poena.<br />

&nbsp;</p>

<h4>

Razno</h4>

<p>

Katar ima najmanje sigurne voza&#269;e, sa 9.989 povreda i 33 smrtna slu&#269;aja u saobra&#263;ajnim nesre&#263;ama na 100.000 stanovnika.<br />

<br />

Najve&#263;i broj turista ide u Francusku &ndash; ovu zemlju je 2007. posetilo 81.900.000 ljudi.<br />

<br />

Brakovi u ostrvskoj državi Guam naj&#269;e&scaron;&#263;e zavr&scaron;avaju razvodom, sa 5.3 razvoda na 1.000 stanovnika godi&scaron;nje.<br />

<br />

Francuzi su najpospanija nacija na svetu, sa 35-&#269;asovnom radnom nedeljom i osam &#269;asova 50 minuta rada dnevno.</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-10

pregleda:

ključne reči: zanimljivosti zanimljivosti sirom sveta statisticki podaci