NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Marfijevi zakoni

Marfijevi i i mnogi drugi zakoni,sve na jednom mestu

Marfijevi zakoni

<p>

Dok do&#273;e&scaron; na red promene se pravila.<br />

<br />

<br />

Nikad ne prikazuj trikove s kartama pred ljudima sa kojima igra&scaron; poker.<br />

<br />

<br />

&Scaron;to pre zaostanes,imaces vise vremena za nadokna&#273;ivanje.<br />

<br />

<br />

Kad se kamera usredsredi na mu&scaron;kog sportistu on se &#269;e&scaron;e,&#269;a&#269;ka ili pljuje.<br />

<br />

<br />

Ako ne &scaron;utne&scaron;,ne može&scaron; posti&#263;i gol.<br />

<br />

<br />

Ako ne&scaron;to može po&#263;i naopako, po&#263;i &#263;e naopako.<br />

<br />

<br />

Ni&scaron;ta nije lako kao &scaron;to izgleda. <br />

<br />

<br />

Sve zahteva vi&scaron;e vremena nego &scaron;to misli&scaron;.<br />

<br />

<br />

Verovatno&#263;a da ne&scaron;to krene naopako je upravo proporcionalna &scaron;teti koja tako nastane.<br />

<br />

<br />

Ako primeti&scaron; da postoje &#269;etiri na&#269;ina na koja stvari mogu po&#263;i naopako, pa ta &#269;etiri izbegne&scaron;, smesta &#263;e se ukazati peti.<br />

<br />

<br />

Prepu&scaron;tene sebi, stvari imaju sklonost da se kre&#263;u od zla na gore.<br />

<br />

<br />

Kada neko, kome se uveliko divi&scaron; i po&scaron;tujes ga, izgleda kao da se bavi dubokim mislima, verovatno razmi&scaron;lja o ru&#269;ku.<br />

<br />

<br />

<strong>Segalov zakon</strong><br />

&#268;ovek s jednim satom zna koliko je sati.<br />

&#268;ovek s dva sata nikad nije siguran.<br />

<br />

<strong>&nbsp; Džonsov moto</strong><br />

Prijatelji dolaze i odlaze, ali neprijatelji se gomilaju.<br />

&nbsp; McCaughryjev dodatak Džonsovom motu<br />

Da bi stvorio neprijatelja, u&#269;ini nekome uslugu.<br />

<br />

- Bolje imati užasan kraj nego užase bez kraja.<br />

<br />

<strong>&nbsp; Termanov zakon inovacije</strong><br />

Ako želis da ti atletska ekipa pobedi u skoku uvis, na&#273;i jednoga koji može sko&#269;iti dva i po metra, a ne petoricu koji mogu sko&#269;iti po pola metra.<br />

<br />

<strong>&nbsp; Zakon opažanja</strong><br />

Izbliza ni&scaron;ta ne izgleda tako dobro kao izdaleka. Ili - izdaleka ni&scaron;ta ne izgleda tako dobro kao izbliza. <br />

<br />

- Nemogu&#263;e je bilo &scaron;ta u&#269;initi otpornim na budale, jer budale su tako inventivne.<br />

- Napravi sistem koji i budala može koristiti pa &#263;e ga samo budala hteti i koristiti.<br />

<br />

<strong>&nbsp; Bolingov postulat</strong><br />

&nbsp; Ose&#263;a&scaron; li se dobro, ne brini. Pro&#263;i &#263;e te.<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp; &#268;i&scaron;olmov drugi zakon</strong><br />

Kada stvari idu dobro, ne&scaron;to &#263;e po&#263;i lo&scaron;e.<br />

Kada stvari prosto ne mogu po&#263;i lo&scaron;ije, to se ipak dogodi.<br />

Kad god se &scaron;ini da stvari kre&#263;u nabolje, ne&scaron;to si prevideo.<br />

<br />

<strong>&nbsp; Skotov drugi zakon</strong><br />

Kada se gre&scaron;ka otkrije, a zatim ispravi, ustanovi&#263;e se da je na po&#269;etku sve bilo ta&#269;no.<br />

<strong><br />

&nbsp; Finagleov zakon</strong><br />

Ako eksperiment uspeva ne&scaron;to je krenulo lo&scaron;e.<br />

<strong>&nbsp; </strong></p>

<p>

<strong>Finagleov zakon 2</strong><br />

Bez obzira kakav bio dobijeni rezultat, uvek &#263;e se na&#263;i neko spreman da ga:<br />

a) pogre&scaron;no interpretira,<br />

b) falsifikuje,<br />

c) veruje da je dobijen prema njegovoj vlastitoj omiljenoj teoriji.<br />

&nbsp;</p>

<p>

<strong>Finagleova teorema</strong><br />

U bilo kojem skupu podataka onaj podatak koji je najo&#269;iglednije ispravan, bez ikakve potrebe za proverom, jeste gre&scaron;ka.<br />

<br />

<strong>&nbsp; Gumpersonov zakon</strong><br />

Verovatno&#263;a da se ne&scaron;to dogodi u obrnutoj je proporcionalnosti sa poželjno&scaron;&#263;u istog.<br />

<br />

<strong>&nbsp; Simonov zakon</strong><br />

Sve &scaron;to sastavi&scaron; raspadne se pre ili kasnije.<br />

<br />

<strong>&nbsp; Ginsbergova teorema</strong><br />

Ne može&scaron; pobediti.<br />

<br />

&nbsp; Kad god po&#273;e&scaron; ne&scaron;to da radi&scaron;, najpre mora&scaron; u&#269;initi ne&scaron;to drugo.<br />

&nbsp; Koli&#269;ina ljudske inteligencije je konstantna, broj ljudi se pove&#263;ava.<br />

&nbsp; Verovatno&#263;a da niz, koji prema teoriji konvergira, zapravo divergira upravo je proporcionalna neophodnosti konvergencije datog niza u datom slu&#269;aju.<br />

&nbsp;<br />

<strong>Neizrecivi zakon</strong><br />

&#268;im ne&scaron;to spomene&scaron;...<br />

... ako je dobro, nestane.<br />

... ako je lo&scaron;e, dogodi se.<br />

<br />

<strong>&nbsp; Nereciprocni zakoni o&#269;ekivanja</strong><br />

Negativna o&#269;ekivanja daju negativne rezultate.<br />

Pozitivna o&#269;ekivanja daju negativne rezultate. <br />

Ako postoji mogu&#263;nost da vi&scaron;e stvari krene naopako, po&#263;i &#263;e naopako ona koja &#263;e prouzrokovati najve&#263;u &scaron;tetu.<br />

Ako primeti&scaron; da postoje &#269;etiri na&#269;ina na koja stvari mogu po&#263;i naopako, pa ta &#269;etiri izbegne&scaron;, smesta &#263;e se ukazati peti.<br />

<br />

Prepustene sebi, stvari imaju sklonost da se kre&#263;u od zla na gore.<br />

Kad god po&#273;e&scaron; ne&scaron;to da radi&scaron;, najpre mora&scaron; u&#269;initi ne&scaron;to drugo.<br />

Svako re&scaron;enje ra&#273;a nove probleme.<br />

Sme&scaron;i se... sutra &#263;e biti gore.<br />

Materija &#263;e biti o&scaron;te&#263;ena upravo proporcionalno svojoj vrednosti.<br />

Sve ide naopako odjednom.<br />

<br />

<strong>Zymurgyjev sedmi izuzetak Murphyjevog zakona</strong><br />

Kada ki&scaron;i, onda plju&scaron;ti.<br />

<br />

<strong>&#268;i&scaron;olmov drugi zakon</strong><br />

Kada stvari idu dobro, ne&scaron;to &#263;e po&#263;i lo&scaron;e.<br />

Kada stvari prosto ne mogu po&#263;i lo&scaron;ije, to se ipak dogodi.<br />

Kad god se &#269;ini da stvari kre&#263;u nabolje, ne&scaron;to si prevideo.<br />

<br />

Grosmanovo pogre&scaron;no citiranje H.L.Menkna<br />

Složeni problemi imaju proste, lako razumljive, neta&#269;ne odgovore.<br />

<br />

<strong>Marijanin Zakon</strong><br />

Uvek može&scaron; na&#263;i ono &scaron;to ne traži&scaron;.<br />

<br />

<strong>Runeovo Pravilo</strong><br />

Ako ti je svedno gde si, onda se nisi izgubio.<br />

<br />

<strong>Koit Marfijev stav o snazi negativnog pristupa</strong><br />

Nemogu&#263;e je da optimista bude prijatno iznena&#273;en.<br />

<br />

<strong>Glavna Zavrzlama</strong><br />

Optimista veruje da živimo u najboljem od svih mogu&#263;ih svetova. Pesimista se pla&scaron;i da je to istina.<br />

<br />

<strong>Zakon Pisma</strong><br />

Najbolji na&#269;in da se seti&scaron; &scaron;ta si jo&scaron; hteo da napi&scaron;e&scaron; jeste da zape&#269;atis pismo.<br />

<br />

<strong>Perkinsov Postulat</strong><br />

&Scaron;to su ve&#263;i, ja&#269;e udaraju.<br />

<br />

<strong>Stjuartov Zakon Retroaktivnosti</strong><br />

Lak&scaron;e je dobiti opro&scaron;taj nego saglasnost.<br />

<br />

<strong>Pfajferov Princip</strong><br />

Nikad ne donosi odluku ako je drugi može doneti umesto tebe.<br />

pouka:<br />

Niko ne vodi evidenciju o odlukama koje si mogao doneti, a nisi. Svi vode evidenciju o onim lo&scaron;im koje si doneo.<br />

<br />

<strong>He&#269;tov &#268;etvrti Zakon</strong><br />

Nema boljeg trenutka od sada&scaron;njeg da odloži&scaron; ono &scaron;to ne zeli&scaron; raditi.<br />

<br />

<strong>Grosmanova Lema</strong><br />

Svaku pravu stvar trebalo je jo&scaron; ju&#269;e uraditi.<br />

<br />

<strong>Smitov Zakon Popravke Ra&#269;unara</strong><br />

Prilazni otvori su uvek malo manji.<br />

posledica:<br />

Otvori koji imaju pravu veli&#269;inu bi&#263;e na pogre&scaron;nom mestu.<br />

<br />

<strong>Modifikacija Devrisove Dileme</strong><br />

Ako istovremeno pritisne&scaron; dva tastera na tastaturi, otkuca&#263;e se slovo koje nisi želeo.<br />

<br />

<strong>Prvi Zakon Laboratorijskog Rada</strong><br />

Vrela epruveta izgleda isto kao i hladna.<br />

<br />

<strong>Velilindovi Zakoni Eksperimentisanja</strong></p>

<p>

1.Ako ponavljanje ogleda može dati razli&#269;ite rezultate, testiraj samo jednom.</p>

<p>

2.Ako grafi&#269;ki prikaz eksperimenta treba da bude prava linija, pribavi podatke za samo dve ta&#269;ke.<br />

<br />

<strong>Thumbov Prvi Postulat</strong><br />

Bolje je resiti problem sa grubom aproksimacijom i saznati istinu (+- 10%) nego zahtevati tacno resenje i uopste ne saznati istinu.<br />

<br />

<strong>Thumbov Drugi Postulat</strong><br />

Lako razumljiva, radno prihvatljiva neistinitost je korisnija od komplikovane i neshvatljive istine.<br />

<br />

<strong>Pravilo Lenjira</strong><br />

Nema takve stvari kao sto je prava linija.<br />

<br />

<strong>Milesov Zakon</strong><br />

Kakvo sediste, takvo glediste.<br />

<br />

<strong>Evansov Zakon</strong><br />

Ako sacuvas prisustvo duha kad su svi oko tebe izgubljeni, jedino ti ne razumes problem.<br />

<br />

<strong>Marksov Zakon Monetarne Ekvalizacije</strong><br />

Posao sa budalom cje te uvek kostati.<br />

<br />

<strong>Weberova Definicija</strong><br />

Strucnjak je onaj ko zna sve vise i vise o sve manjem i manjem dok ne sazna sve o nicemu.<br />

<br />

<strong>Wingerovo Pravilo</strong><br />

Ako ti nesto ostane na stolu vise od 15 minuta, vec postajes strucnjak za to.<br />

<br />

<strong>Zakoni Primenjenog Užasa</strong><br />

Kad pregledas svoje beleske pre ispita, najvaznije ce biti necitke.<br />

Sto vise ucis za ispit, manje si siguran kakve ce ti odgovore traziti.<br />

80% zavrsenog ispita ce se zasnivati na propustenom predavanju o knjizi koju nisi citao.<br />

Noc uoci ispita iz srednjevekovne istorije, profesor biologije ce zadati 200 stranica za pripremu kolokvijuma.<br />

pouka:<br />

Svaki profesor smatra da nemas bas nista drugo da ucis osim njegovog predmeta.<br />

<br />

Ako ispit dozvoljava koriscenje literature, zaboravices knjigu.<br />

Posledica:<br />

Ako bi imao ispit kod kuce, zaboravio bi gde stanujes<br />

&nbsp;<br />

<strong>Chisholmov treci zakon</strong><br />

-Predloge ce drugi uvek proceniti drugacije nego sto ih shvata predlagac.<br />

<br />

<br />

<strong><br />

Scottov zakon</strong><br />

-Bez obzira sta poslo naopako, verovatno ce se bas to ciniti ispravnim.<br />

<br />

<strong>Drugi Scottov zakon</strong><br />

-Kada se greska otkrije, a zatim ispravi, ustanovice se da je na pocetku sve bilo tacno.<br />

<br />

<strong>Gumpersonov zakon</strong><br />

-Verovatnost da se nesto dogodi u obrnutoj je proporcionalnosti sa pozeljnoscu istog.<br />

<br />

<strong>Simonov zakon</strong><br />

-Sve sto sastavis raspadne se pre ili kasnije.<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp; Programerski</strong><br />

<br />

&nbsp; Svaki dati program je u &#269;asu kad se koristi vec zastareo.<br />

&nbsp; Svaki dati program vi&scaron;e kosta i duže traje.<br />

&nbsp; Ako je program koristan, mora&#263;e biti zamenjen.<br />

&nbsp; Ako je program beskoristan, mora&#263;e se dokumentovati.<br />

&nbsp; Svaki dati program &scaron;iri&#263;e se dok ne ispuni svu raspoloživu memoriju.<br />

&nbsp; Vrednost programa proporcionalna je težini izlaznih rezultata.<br />

&nbsp; Kompleksnost programa raste dok ne prema&scaron;i sposobnost programera koji ga mora održavati.<br />

<br />

<strong>Troutmanovi postulati programiranja</strong><br />

<br />

&nbsp; Ako probna instalacija funkcionise savr&scaron;eno, svi slede&#263;i sistemi ne&#263;e funkcionisati.<br />

&nbsp; Sve dok program ne provede u radu bar &scaron;est meseci, najpogubnija gre&scaron;ka se ne&#263;e otkriti.<br />

&nbsp; Kontrolne kartice koje se nikako ne mogu složiti pogre&scaron;nim redosledom, složice se upravo tako.<br />

&nbsp; Me&#273;usobno zamenjive trake ne&#263;e.<br />

&nbsp; Ako je ulazni editor konstruisan tako da odbacuje sav lo&scaron; ulaz, neka &#263;e dosetljiva budala otkriti na&#269;in da pogre&scaron;ni podaci ipak u&#273;u.<br />

&nbsp; Ako softverski projekat koji kasni poja&#269;a&scaron; dodatnim ljudima, kasni&#263;e jo&scaron; vi&scaron;e.<br />

<br />

<strong>&nbsp; Zakoni kompjuterisanja po Golubu</strong><br />

<br />

&nbsp; Mutni ciljevi projekta koriste se da bi se izbegla neugodnost procene odgovaraju&#263;ih tro&scaron;kova.<br />

&nbsp; Za izvo&#273;enje aljkavo planiranog projekta treba tri puta vi&scaron;e vremena nego &scaron;to je predvi&#273;eno; za brižljivo planiran projekat treba samo dva puta vi&scaron;e vremena.<br />

&nbsp; Trud potreban za ispravku source-a geometrijski raste s vremenom.<br />

&nbsp; Projektni tim gnu&scaron;a se nedeljnog izve&scaron;taja o ostvarenom, zato &scaron;to ovaj tako živo odražava nedostatak ostvarenja.<br />

<br />

<strong>Zakon Lubarskog o kibernetickoj entomologiji</strong></p>

<p>

<br />

Uvek ima jo&scaron; jedan bug.<br />

<br />

<strong>Aero&#269;ivijin zakon</strong><br />

&nbsp;Serveri na kojima se pominju Marfijevi zakoni su najbezbedniji.<br />

<br />

<strong>Aerokravetinina dopuna Aero&#269;ivijinog zakona</strong></p>

<p>

<br />

&nbsp;Ako ima&scaron; nameru da server za&scaron;titi&scaron; od Marfijevih zakona, hostuj iste na njemu. <br />

<br />

<br />

<strong>Ljubavni zakoni</strong><br />

&nbsp;<br />

Sto je lepsa zena koja te voli, to ces lakse moci da je napustis.<br />

Nista se ne poboljsava starenjem.<br />

Koliko god puta da si dobio, ako ti se ponudi prihvati, jer ce uvek biti drugacije.<br />

Seks nema kalorija.<br />

Seks uzima najmanje vremena i donosi najvise nevolja.<br />

Jedini lek protiv seksa je jos seksa.<br />

Seksepil se sastoji od 50% onoga sto imas i 50% onoga sto ljudi misle da imas.<br />

Seks je kao sneg: nikad ne znas koliko ce biti santimetara ili koliko ce da potraje. A ponekad je i lanjski.<br />

Muskarac u kuci k`o dva muskarca na ulici.<br />

Ako ga uhvatis za jaja, dobices i srce i glavu<br />

Nevinost je izleciva.<br />

Kad konacno nauci jezik muskaraca, zena obicno prestaje da slusa.<br />

Nikad nemoj da spavas ni sa kim ko je ludji od tebe.<br />

Kvaliteti koji najvise privuku zenu obicno su isti oni koje posle nekoliko godina ne moze da smisli.<br />

Seks je prljav samo ako se radi kako treba.<br />

Uvek je pogresno vreme u mesecu.<br />

Najbolji nacin za drzanje muskarca jeste zagrljaj.<br />

U mraku su sve zene lepe.<br />

Seks je nasledno oboljenje. Ako ga tvoji roditelji nisu upraznjavali, velike su sanse da neces ni ti.<br />

Seme sej subotom uvece. Tako vec u nedelju ujutro mozes da se molis da ne donese plodove.<br />

Sto mladje, to bolje.<br />

Utakmice u ljubavi nikad se ne odlazu zbog nestanka struje.<br />

Probleme u vrtu nije izazvala jabuka sa drveta vec par ispod njega.<br />

Seksualna diskriminacija pogadja stidljive i ruzne.<br />

Pre nego sto pronadjes princa na belom konju, moraces da poljubis gomilu zaba.<br />

Mozda i ima nekoliko stvari koje su bolje od seksa, kao i nekoliko stvari koje su losije od seksa. Ali nista nije kao seks.<br />

Voli svog suseda, ali pazi da te ne uhvate.<br />

Ljubav je rupa u srcu.<br />

Da je trud koji je potrosen na istrazivanje zenskih grudi bio usmeren na svemirski program, sada bismo imali rostiljade na Mesecu.<br />

Ljubav je cista hemija, seks je cista fizika.<br />

Budi samo sa najboljima.<br />

Seks je rec od cetiri slova cije pravo znacenje pruza tek staromodna rec od sedam slova.<br />

Bebu ne mozes dobiti za mesec dana ako devet zena ostavis u drugom stanju.<br />

Ljubav je trijumf maste nad inteligencijom.<br />

Bolje je izgubiti ljubav nego nikada ne voleti.<br />

Ne cini preljubu... ako ne naidjes na dobru priliku.<br />

Nikada nemoj da legnes sa zenom koja ima vise problema nego ti.<br />

Uzdrzavaj se vina, zena i pesme... Uglavnom pesme.<br />

&nbsp;<br />

<strong>Marfijev zakon termodinamike</strong></p>

<p>

<br />

Pod pritiskom stvari postaju jo&scaron; gore.<br />

<br />

<strong>&nbsp;Klipsteinovi zakoni</strong><br />

<br />

Primenjeni na op&scaron;te inženjerstvo:<br />

&nbsp; Prijavu patenta preduhitri&#263;e za nedelju dana sli&#269;na prijava od strane konkurencije.<br />

&nbsp; Ta&#269;nost datuma isporuke obrnuto je proporcionalna sa napregnuto&scaron;&#263;u plana.<br />

&nbsp; Veli&#269;ine ce uvek biti izražene u najmanje upotrebljivom obliku. Brzina &#263;e, na primer, biti izražena u osminama milje za dve nedelje.<br />

&nbsp; Svaka žica odse&#269;ena na traženu dužinu bi&#263;e prekratka.<br />

<br />

- Pozajmljivanjem se knjige ne gube, osim onih koje si posebno zeleo zadrzati.<br />

<br />

<strong>Johnsonov tre&#263;i zakon</strong><br />

Ako ti nedostaje jedan broj nekog &#269;asopisa, to &#263;e biti ba&scaron; onaj u kojem je &#269;lanak, pri&#269;a ili nastavak koji si najvi&scaron;e želeo pro&#269;itati.<br />

<br />

<strong>&nbsp; Richardsova dopunska pravila vlasni&scaron;tva</strong><br />

&nbsp; &#268;uva&scaron; li ne&scaron;to dovoljno dugo, može&scaron; to baciti.<br />

&nbsp; Baci&scaron; li bilo &scaron;ta, zatreba&#263;e ti &#269;im ti vi&scaron;e ne bude pri ruci.<br />

<br />

&nbsp; Kad ti tvoja ma&#269;ka zaspi u krilu i izgleda krajnje zadovoljna i vredna ljubavi iznenada &#263;e&scaron; morati po&#263;i u WC.<br />

&nbsp; Uvek ne&scaron;to na&#273;e&scaron; na zadnjem mestu na kojem si tražio.<br />

<br />

<strong>&nbsp; Jedna&#269;ine</strong><br />

&nbsp; Za svaki problem zadat sa N jedna&#269;ina uvek &#263;e biti N+1 nepoznatih.<br />

&nbsp; Nakon &scaron;to bezuspe&scaron;no iscrpi&scaron; sve mogu&#263;nosti, osta&#263;e jedno re&scaron;enje, jednostavno i o&#269;igledno, jasno vidljivo svima drugima.<br />

&nbsp; Zlo nailazi u talasima.<br />

&nbsp; Kada sve ostalo zakaže, pro&#269;itaj uputstvo.<br />

&nbsp; Iskustvo je upravo proporcionalno koli&#269;ini uni&scaron;tene opreme.<br />

&nbsp;<br />

<strong>Jungov zakon</strong><br />

&nbsp;Do svih velikih otkri&#263;a do&scaron;lo se gre&scaron;kom.<br />

<br />

<strong>&nbsp; Meskimenov zakon</strong><br />

Nikad nema vremena da to u&#269;ini&scaron; kako valja, ali uvek ima vremena da to u&#269;ini&scaron; ponovo.<br />

&nbsp;<br />

<strong>Radni&#269;ka dilema</strong><br />

&nbsp;Ma koliko radio, nikad ne uradi&scaron; dovoljno.<br />

&nbsp; Ono sto ne uradi&scaron;, uvek je važnije od onog &scaron;to si uradio.<br />

<br />

<strong>Armijska aksioma</strong><br />

Svaka naredba koja se može pogre&scaron;no shvatiti, pogre&scaron;no &#263;e se shvatiti.<br />

<br />

<strong>Puttov zakon</strong><br />

Tehnologijom dominiraju dve vrste ljudi:<br />

Oni koji shvataju &#269;ime ne upravljaju.<br />

Oni koji upravljaju onim &scaron;to ne shvataju.<br />

<br />

<strong>Trumanov zakon</strong><br />

Ako ih ne može&scaron; uveriti, zbuni ih.<br />

<br />

<strong>&nbsp;Prvi debatni zakon</strong><br />

Nikad ne raspravljaj s budalom, ljudi možda ne&#263;e uo&scaron;iti razliku.<br />

<br />

<strong>Swippleovo pravilo reda</strong><br />

Ko najglasnije vi&#269;e, dobija re&#269;.<br />

<br />

<strong>&nbsp;Keopsov zakon</strong></p>

<p>

<br />

Nikad se ni&scaron;ta ne izgradi na vreme niti u okviru predvi&#273;enog budžeta.<br />

&nbsp;<br />

<br />

Nikada se ne prepiri sa zenom koja je umorna - ili odmorna.<br />

<br />

<br />

Zena nikada ne zaboravlja muskarce koje je mogla da ima, muskarac nikad ne zaboravlja zene koje nije mogao da ima.<br />

<br />

<br />

Kod carobnog stapica nije bitna duzina, vec magija.<br />

<br />

<br />

Nikad ne reci ne.<br />

<br />

<br />

Muskarac moze da bude srecan sa bilo kojom zenom pod uslovom da je ne voli.<br />

<br />

<br />

Lepota je povrsna, ruznoca prodire do kostiju.<br />

<br />

<br />

Nikad nemoj da stojis izmedju drveta i psa.<br />

<br />

<br />

Muskarac je samo muskarac, dobar bicikl je odlican za jahanje.<br />

<br />

<br />

Ljubav svrsava mlazevima.<br />

<br />

<br />

Seks je jedan od devet razloga za reinkarnaciju. Ostalih osam su beznacajni.<br />

<br />

<br />

Stvarno naucis da psujes tek posto naucis da vozis.<br />

<br />

<br />

Tvoj auto trosi vise benzina i ulja od bilo kog drugog.<br />

<br />

<br />

Pogon na sva cetiri tocka samo omogucava da se zaglavis na nepristupacnijem mestu.<br />

<br />

<br />

Sto je hladnija ploca rentgen aparata,to veci deo tela treba da priljubis uz nju.<br />

<br />

<br />

Mozes oceniti koliko je mjuzikl los na osnovu toga koliko puta hor vikne &quot;ura&quot;.<br />

<br />

<br />

Kad dovoljno nakvasis svez beton,padne kisa.<br />

<br />

<br />

Vise stete napravis pokusavajuci da uhvatis lomljivu stvar koja pada nego da je pustis da padne.<br />

<br />

<br />

Ako zuris u kratak red on odjednom postaje dugacak.<br />

<br />

<br />

Kad cekas u dugackom redu oni iza tebe uspevaju da se ubace u novoformirani kratak red.<br />

<br />

<br />

Ako za sekund izadjes iz kratkog reda,on postaje dugacak red.<br />

<br />

<br />

Ako cekas u kratkom redu,ljudi ispred tebe propustaju svoje prijatelje i rodjake.<br />

<br />

<br />

Kratak red van zgrade je dugacak red u zgradi.<br />

<br />

<br />

Ako stojis na jednom mestu dovoljno dugo,formiras red.<br />

<br />

<br />

Setis se da treba da pustis pismo tek kad nigde u blizini nema postanskog sanduceta.<br />

<br />

<br />

Ljubavna pisma,poslovni ugovori i pare koje ti duguju stizu sa tri nedelje zakasnjenja.<br />

<br />

<br />

Bezvezna posta stize istog dana kada je poslata.<br />

<br />

<br />

Doktor moze da pokopa svoje greske,a arhitekta jedino moze da ti savetuje da zasadis vinograd.<br />

<br />

<br />

Kad automat vrati kusur,petoparci padnu blizu,a vredniji novcici otkotrljaju se van domasaja.<br />

<br />

<br />

Brzina vetra povecava se u direktnoj srazmeri sa cenom frizure.<br />

<br />

<br />

Pozajmljivanjem se knjige ne gube,osim onih koje si posebno zeleo sacuvati.<br />

<br />

<br />

Ako ti nedostaje jedan broj nekog casopisa,to ce biti bas onaj broj u kojem je clanak,prica ili nastvak koji si najvise zeleo procitati.<br />

<br />

<br />

Ako nesto cuvas dovoljno dugo,mozes ga baciti.<br />

<br />

<br />

Cim ga bacis,odmah ce ti zatrebati.<br />

<br />

<br />

Bilo kojim putem da vozis,to je uzbrdo i protiv vetra.<br />

<br />

<br />

Zubobolja uvek zapocinje u subotu uvece.<br />

<br />

<br />

Ljudi koji ne mogu da plate kiriju,obavezno je placaju.<br />

<br />

<br />

Ljudi koji mogu da plate kiriju,izdaju stanove.<br />

<br />

<br />

Kada avion kojim doleces kasni,onaj kojim zelis da nastavis let polece na vreme.<br />

<br />

<br />

Nove cipele kupis tak kad se stare definitivno raspadnu.<br />

<br />

<br />

Jedini ljudi koji u zivotu nalaze ono sta traze su nalazaci gresaka.<br />

<br />

<br />

Iskustvo je nesto sto steknes tek kad ti vise ne treba.<br />

<br />

<br />

<br />

Najdivnija je ona žena koja te voli, a koju može&scaron; ostaviti bez griže savesti.<br />

<br />

<br />

Jedini lek za seks je jo&scaron; vi&scaron;e seksa.<br />

<br />

<br />

Seks je 50% onoga &scaron;to si dobio i 50% onoga &scaron;to ljudi misle da si dobio.<br />

<br />

<br />

Mu&scaron;karac u kuci vi&scaron;e vredi od dvojice na ulici.<br />

<br />

<br />

Nevinost može da se leci<br />

<br />

<br />

Sve dobre su zauzete.<br />

<br />

<br />

Ako osoba nije zauzeta,postoji razlog.<br />

<br />

<br />

Novac ne moze kupiti ljubav,ali te sigurno stavlja u dobru poziciju za cenjkanje.<br />

<br />

<br />

Najbolje stvari na svetu su besplatne...i vrede svaku paru.<br />

<br />

<br />

Sex je kao sneg;ne znas koliko ce ga biti i koliko dugo ce trajati.<br />

<br />

<br />

Muskarac u kuci vredi kao dva na ulici.<br />

<br />

<br />

Kada zena nauci da razume muskarca,obicno prestane da ga slusa.<br />

<br />

<br />

Nikada ne spavaj sa ludjim od sebe.<br />

<br />

<br />

Uvek je pogresno vreme u mesecu.<br />

<br />

<br />

Kada se svetla iskljuce sve zene su lepe.<br />

<br />

<br />

Sex je nasledan.Ako ga tvoji roditelji nisu imali velike su sanse da ga ni ti neces imati.<br />

<br />

<br />

Sto mladje to bolje.<br />

<br />

<br />

Pre nego nadjes zgodnog princa,moras poljubiti mnogo zaba.<br />

<br />

<br />

Voli svoje komsije,ali nemoj biti uhvacen.<br />

<br />

<br />

Ljubav je stvar hemije a sex fizike.<br />

<br />

<br />

Ne mozes napraviti bebu za jedan mesec tako sto ces uciniti devet zena trudnim.<br />

<br />

<br />

Ljubav je pobeda imaginacije nad inteligencijom.<br />

<br />

<br />

Uzdrzavaj se vina,zena i pesme; najvise pesme.<br />

<br />

<br />

Nikada se ne raspravljaj sa zenom koja je umorna...ili odmorna.<br />

<br />

<br />

Nikad ne reci nikad.<br />

<br />

<br />

Sex je jedan od devet razloga za reinkarnaciju;ostalih osam su nevazni.<br />

<br />

<br />

Nema razlike izmedju mudraca i budale kada se zaljube.<br />

<br />

<br />

Nikada ne idi besan u krevet;ustani i bori se.<br />

<br />

<br />

Da je napor ulozen u istrazivanje zenskih grudi ulozen u svemirski program,sada bi jeli hot-dog na mesecu.<br />

<br />

<br />

Posej seme u subotu uvece a onda se u nedelju moli da zetva ne uspe.<br />

<br />

<br />

Sexepil je 50% sto imas i 50% sto drugi ljudi misle da imas.<br />

<br />

<br />

Sex nema kalorija.<br />

<br />

<br />

Nije bitna duzina stapica nego magija u njemu.<br />

<br />

<br />

Nema leka za sex, osim jos sex-a.<br />

<br />

<br />

Sto je lepsa zena koja te voli, to ces lakse moci da je napustis.<br />

<br />

<br />

Nista se ne poboljsava starenjem.<br />

<br />

<br />

Koliko god puta da si dobio, ako ti se ponudi prihvati, jer ce uvek biti drugacije.<br />

<br />

<br />

Seks uzima najmanje vremena i donosi najvise nevolja.<br />

<br />

<br />

Ako ga uhvatis za jaja, dobices i srce i glavu.<br />

<br />

<br />

Kad konacno nauci jezik muskaraca, zena obicno prestaje da slusa.<br />

<br />

<br />

Kvaliteti koji najvise privuku zenu obicno su isti oni koje posle nekoliko godina ne moze da smisli.<br />

<br />

<br />

Seks je prljav samo ako se radi kako treba.<br />

<br />

<br />

Najbolji nacin za drzanje muskarca jeste zagrljaj.<br />

<br />

<br />

Utakmice u ljubavi nikad se ne odlazu zbog nestanka struje.<br />

<br />

<br />

Probleme u vrtu nije izazvala jabuka sa drveta vec par ispod njega.<br />

<br />

<br />

Seksualna diskriminacija pogadja stidljive i ruzne.<br />

<br />

<br />

Mozda i ima nekoliko stvari koje su bolje od seksa, kao i nekoliko stvari koje su losije od seksa. Ali nista nije kao seks.<br />

<br />

<br />

Ljubav je rupa u srcu.<br />

<br />

<br />

Budi samo sa najboljima.<br />

<br />

<br />

Seks je rec od cetiri slova cije pravo znacenje pruza tek staromodna rec od sedam slova.<br />

<br />

<br />

Bolje je izgubiti ljubav nego nikada ne voleti.<br />

<br />

<br />

Ne cini preljubu... ako ne naidjes na dobru priliku<br />

<br />

<br />

Nikada nemoj da legnes sa zenom koja ima vise problema nego ti.<br />

<br />

<br />

Zena nikada ne zaboravlja muskarce koje je mogla da ima, muskarac nikad ne zaboravlja zene koje nije mogao da ima.<br />

<br />

<br />

Muskarac moze da bude srecan sa bilo kojom zenom pod uslovom da je ne voli.<br />

<br />

<br />

Lepota je povrsna, ruznoca prodire do kostiju.<br />

<br />

<br />

Nikad nemoj da stojis izmedju drveta i psa.<br />

<br />

<br />

Muskarac je samo muskarac, dobar bicikl je odlican za jahanje.<br />

<br />

<br />

Ljubav svrsava mlazevima.<br />

<br />

<br />

Ljubav je iluzija koja razlikuje jednu zenu od druge. &nbsp;<br />

<br />

<br />

Kvaliteti kojima žena osvaja mu&scaron;karca su obicno oni koji prvi izcile;<br />

<br />

<br />

Seks je prljav samo ako se ispravno obavlja;<br />

<br />

<br />

Seks je nasledan. ukolko ga va&scaron;i roditelji nikada nisu imali velike su &scaron;anse da i sa vama bude isto;<br />

<br />

<br />

Pre nego &scaron;to pronadete svoje princeve morate da poljubite mnogo žaba;<br />

<br />

<br />

Voli bližnjega svoga ali ne dozvoli da te uhvate;<br />

<br />

<br />

Ljubav je stvar hemije; seks ciste fizike;<br />

<br />

<br />

Seks je rec od cetiri slova kojoj je potrebna rec od pet slova da bi dobila puno znacenje;<br />

<br />

<br />

Nikada se ne tucaj sa ženom koja je umorna ili odmorna;<br />

<br />

<br />

Zena nikada ne zaboravlja mu&scaron;karca kojeg je mogla da dobije, mu&scaron;karac ženu koju nije mogao;<br />

<br />

<br />

Nije važna dužina dirigenstske palica, vec magija u njoj;<br />

<br />

<br />

Mogu svemu da se oduprem izuzev isku&scaron;enju;<br />

<br />

<br />

Lepota se uvlaci pod kožu, ružnoca ide do kostiju;<br />

<br />

<br />

Mu&scaron;karac je samo mu&scaron;karac, a dobar bicikl je vozilo;<br />

<br />

<br />

Ne radi to ako ne može&scaron; da odradi&scaron; uspravno;<br />

<br />

<br />

Nikada ne idi u krevet obeshrabren, uspravi se i bori;<br />

<br />

<br />

9 od 10 zubara preporucuje oralni seks;<br />

<br />

<br />

Religioznost nije preventiva za seks. Ona je preventiva za uživanje u njemu;<br />

<br />

<br />

Harfa je goli klavir;<br />

<br />

<br />

Posedovanje dva kupatila u stanu ide na &scaron;tetu saradnje<br />

<br />

<br />

Medeni mesec: vreme izmedu &quot;mogu&quot; i &quot;mogao sam i bolje&quot;<br />

<br />

<br />

Ukoliko ne može&scaron; da bude&scaron; dobar, budi bar obazriv<br />

<br />

<br />

Dva je dru&scaron;tvo, tri je orgija;<br />

<br />

<br />

Prvo bracno pravilo: ako si u pravu - brzo se izvini;<br />

<br />

<br />

Celibat: najneprirodnija perverzija;<br />

<br />

<br />

Traži opro&scaron;taj danas, sutra se možda nece&scaron; osecati krivim;<br />

<br />

<br />

Najbolji nacin da zadrži&scaron; mu&scaron;karca je - u narucju;<br />

<br />

Mnogo je stvari boljih od seksa. Mnogo je stvari gorih od seksa. Ali, ne postoji ni&scaron;ta kao seks;<br />

<br />

<br />

Mu&scaron;karac je srecan sa bilo kojom ženom dok je ne zavoli;<br />

<br />

<br />

Seks je jedan od devet razloga za reinkarnaciju. Ostalih osam nisu važni.</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-14

pregleda:

ključne reči: marfijev zakon marfijevi zakoni zakoni zakoni verovatnoce