NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Deciji biseri 1

Kako deca objašnjavaju neke stvari i odgovaraju na pitanjad

Deciji biseri 1

<p>

<img alt="" src="http://content.beomedia.com/media/images/smiling kid.jpg" style="width: 333px; height: 222px;" /></p>

<p>

&Scaron;vajcarske krave koriste se pretežno za pravljenje &#269;okolade.<br />

<br />

<br />

Stanovnici Sardinije zovu se Sardine.<br />

<br />

<br />

Geografska dužina i &scaron;irina su vrlo korisne. Pretpostavimo da se &#269;ovek davi. Dovoljno je da vikne na kojoj je &scaron;irini i dužini i mi ga možemo na&#263;i.<br />

<br />

<br />

Da bi se bila dobra medicinska sestra, mora biti potpuno sterilna.<br />

<br />

<br />

Lekari kažu da su smrtonosne bolesti najgore.<br />

<br />

<br />

Kad se moj mla&#273;i brat rodio morali su ga staviti u akumulator.<br />

<br />

<br />

Ko je bio Njego&scaron;?<br />

To je onaj tip sa dedine penzije.<br />

<br />

<br />

Kako se zove mladun&#269;e konja?<br />

Znam !!! Konjanik !!!<br />

<br />

<br />

U&#269;iteljica: Deco, &scaron;ta je bulka?&nbsp; (misli se na cvet)<br />

Dete: Bulka je krava !!!<br />

<br />

<br />

Postoji vi&scaron;e vrsta životinja... ribe, ptice, sisari, vodozemci i legozemci.<br />

<br />

<br />

Julije Cezar je poznat po svom telegramu - Veni, Vidi, Vi&#269;i.<br />

<br />

<br />

Na Marsu ima života. Ali to je samo hipotenuza.<br />

<br />

<br />

Izraelci su napravili zlatno tele jer nisu imali dovoljno zlata za zlatnu kravu.<br />

<br />

<br />

<br />

Koliko kilometar ima metara?<br />

Ne znam, nisam jo&scaron; u&#269;io te saobra&#263;ajne metre, znam samo one za merenje prozora.<br />

<br />

Leptir je insekat iz porodice helikoptera.<br />

<br />

Najkorisnija životinja je svinja. Od nje možemo da upotrebimo sve, meso od spreda i pozadi, kožu za cipele, &#269;ekinje za &#269;etke i ime za psovanje!<br />

<br />

<br />

Zoolo&scaron;ki vrt je super stvar. Tamo možemo da vidimo i životinje koje ne postoje.<br />

<br />

<br />

Nisam kr&scaron;ten, ali sam zato vakcinisan.<br />

<br />

<br />

Životno osiguranje je novac koji dobije onaj koji preživi smrtni slu&#269;aj.<br />

<br />

<br />

Razlika izme&#273;u sela i grada je ta &scaron;to je trava na selu iz jednog dela, a u gradu je<br />

&nbsp;isprekidana.<br />

<br />

<br />

Ne znam koliko imam godina, to se stalno menja.<br />

<br />

<br />

Veoma sam se upla&scaron;io kad se mama razbolela. Pomislio sam da &#263;e nam tata<br />

&nbsp;kuvati.<br />

<br />

Svi psi vole vodu. Neki &#269;ak toliko da u njoj i žive. To su morski psi.<br />

<br />

<br />

Akvarijum je malo stakleno more gde žive doma&#263;e ribe.<br />

<br />

<br />

Alimentacija je plata za decu kada im se tata odseli.<br />

<br />

<br />

Usvajanje je mnogo bolja mogu&#263;nost od ra&#273;anja. Tako roditelji mogu sami da<br />

&nbsp;izaberu dete i ne moraju da prihvate ba&scaron; onoga koga su dobili.<br />

<br />

<br />

Papa živi u Vakumu.<br />

<br />

<br />

Sve ribe nose jaja, a ruske &#269;ak i kavijar.<br />

<br />

<br />

Krave ne smeju da brzo tr&#269;e da ne bi prosule mleko.<br />

<br />

<br />

Tokom nedelje Bog živi u raju. Samo nedeljom do&#273;e u crkvu.<br />

<br />

<br />

Moji roditelji kupuju samo reciklirani toaletni papir, jer je ve&#263; bio upotrebljen i ne &scaron;teti<br />

&nbsp;okolini.<br />

<br />

<br />

Mu&scaron;karac ne može da se ven&#269;a sa mu&scaron;karcem, jer onda niko ne bi mogao da obu&#269;e ven&#269;anicu.<br />

<br />

<br />

Kod nas svako ima svoju sobu, samo tata ne. On mora da spava kod mame.<br />

<br />

<br />

Kod nas mu&scaron;karci mogu da se ožene samo sa jednom ženom. To se zove<br />

&nbsp;monotonija.<br />

<br />

<br />

Zemlja se okre&#263;e 365 dana svake godine. Zato treba svake godine jedan dan vi&scaron;e, pa se to obra&#269;unava u februaru. Za&scaron;to je to tako, ne znam. Možda zato, jer je u februaru uvek jako hladno i to ide malo tvr&#273;e.<br />

<br />

<br />

Moja sestra je jako bolesna. Svakog dana pojede po jednu pilulu.To krije od roditelja, da se oni ne bi upla&scaron;ili.<br />

<br />

<br />

Krug je okrugao kvadrat.<br />

<br />

<br />

Kajsija je kao jabuka sa tepihom.<br />

<br />

<br />

Brat i ja smo danas pojeli celu teglu marmelade. Ve&#269;eras &#263;emo dobiti ili proliv ili batine !<br />

<br />

<br />

Kada se mama i tata zaklju&#269;aju u spava&#263;u sobu, ja narednih sat vremena mogu da<br />

radim &scaron;ta ho&#263;u. &Scaron;to ja volim taj seks!<br />

<br />

<br />

Ne razumem za&scaron;to se mama toliko ljuti &scaron;to smo razbili vazu. Ionako je bila stara i<br />

kineska, a ne na&scaron;a!<br />

<br />

<br />

Moja sestra je opet položila razred sa odli&#269;nim uspehom, sve same petice. Ona to<br />

&nbsp;meni namerno radi!<br />

<br />

<br />

U televizoru rade mali ljudi, a u radiju njihova deca!<br />

<br />

<br />

Baka nam je oti&scaron;la na onaj svet. Sad i mi imamo nekog u inostranstvu!<br />

<br />

<br />

Mami i tati je danas godi&scaron;njica braka. To svi znamo osim tate!<br />

<br />

<br />

Pitao sam tatu zbog &#269;ega on brije bradu a mama noge. Rekao je da se svako brije onde gde ga ljudi gledaju. Gde ja onda da se brijem.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE PARLAMENT?</strong><br />

<br />

Kada nekoga pitaju da li &#263;e da do&#273;e, a on kaže: &#39;Do&#263;i &#263;i, nemam druge obaveze&#39;.<br />

Tu se ljudi dogovaraju &scaron;ta &#263;e da poskupi i kolike &#263;e da budu plate.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<strong>&Scaron;TA JE PATRIJARH?<br />

</strong></p>

<p>

On je predsednik mu&scaron;kim i ženskim popovima.<br />

On je isto &scaron;to i Sveti Sava samo &scaron;to je živ.<br />

Kada je Boži&#263; ili Uskrs on peva, a nije snimio CD.<br />

Patrijarh je onaj &scaron;to se krsti kada mu mi ma&scaron;emo.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<strong>&Scaron;TA JE FILOZOFIJA?</strong><br />

<br />

Ne znam &scaron;ta je filozofija, ali moj tata kaže da na poslu ima jednog kolegu koji mnogo voli da filozofira.<br />

To je kada ti neko ne&scaron;to mnogo pri&#269;a i ti uop&scaron;te ne može&scaron; da ide&scaron; tamo gde si po&scaron;ao.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<strong>&Scaron;TA JE BOGATSTVO?</strong><br />

<br />

To je kada kupuje&scaron; sve, pa ti opet na kraju bude dosadno.<br />

To je kada te ima u svim vestima i dnevnicima i svi misle da si jako važan.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<strong>&Scaron;TA JE DOKTOR NAUKA?</strong><br />

<br />

To je doktor koji le&#269;i nauku.<br />

Doktor nauka je nau&#269;no bi&#263;e.<br />

To je onaj &scaron;to ne nosi beli mantil nego odelo, pa je sme&scaron;an.<br />

On ti ne kaže da otvori&scaron; usta, samo on pri&#269;a.<br />

To je neki &scaron;to se maskira pa ne zna&scaron; da je doktor.<br />

&nbsp;<br />

&nbsp;</p>

<p>

<strong>&Scaron;TA JE KREDIT?</strong><br />

<br />

To je ono u telefonu. Kada ti se potro&scaron;i, a ti uklju&#269;i&scaron; punja&#269; i ima&scaron; kredit.<br />

&nbsp;<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA SU REKLAME?</strong><br />

<br />

One služe da ide&scaron; da pi&scaron;ki&scaron;, ako ti se pi&scaron;ki.<br />

Reklame služe da se glumci odmore.<br />

&nbsp;<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE PUBERTET?</strong><br />

<br />

Neizle&#269;iva je to bolest. I doba kada ti brkovi porastu preko no&#263;i.<br />

Pubertet je život sastavljen od gluposti.<br />

To je kada prestane&scaron; biti devoj&#269;ica i slobodno može&scaron; da se &scaron;minka&scaron;.<br />

Kada sam sa dedom, stalno pri&#269;amo o devojkama iz tog puberteta.<br />

&nbsp;<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE ODGOVORNOST?</strong><br />

<br />

To je ne&scaron;to &scaron;to svi traže, a niko ne zna &scaron;ta je. Ne znam ni ja!<br />

&#268;uo sam da je to ne&scaron;to jako te&scaron;ko &scaron;to ne može svako da nosi.<br />

Odgovornost je kada ja tražim sladoled, a tata odgovar: &#39;Ne može&#39;.<br />

Odgovornost je kada odgovara&scaron; druga da ne u&#269;i i nagovara&scaron; ga da se igra.<br />

&nbsp; <br />

<br />

<strong>&Scaron;TA SANJA&Scaron;?</strong><br />

<br />

Sanjam razne sanjove u boji!<br />

Jednom sam sanjala da sam velika i debela. Posle sam se probudila i dobila<br />

&nbsp;batine. Mama je rekla: &#39;Ovo nije dedina posteljina u koju može&scaron; da pi&scaron;ki&scaron; kad ho&#263;e&scaron;.<br />

Sanjam da sam Pepeljuga i da je moj princ lep&scaron;i od njenog.<br />

Nije lepo sanjati. To rade samo oni &scaron;to &#263;e da idu u puno razreda i da nose kravatu, a posle do&#273;u kod tate da traže pare.<br />

<br />

<br />

<strong>KO SI TI?</strong><br />

<br />

To me pitaju mama i tata kad me tuku, a ja im odgovaram da sam njihovo dete.<br />

Mnogo sam fina devoj&#269;ica i lepo pi&scaron;em po &#269;istom zidu.<br />

Ja sam deda jer se zovem kao on.<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />

<br />

<strong>KAKO SE PRAVE BEBE?</strong><br />

<br />

One se prave od babica u porodili&scaron;tu.<br />

Sramota me da kažem jer je to bezobrazan posao.<br />

Prave se no&#263;u i zato žmure kada se rode.<br />

To je jedan glupav posao za koji se prima de&#269;iji dodatak.<br />

Bebe se prave kada si dobar pa ti rode brata, a onda je on glavni pa si džabe ti bio dobar.<br />

&nbsp;<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE POLITIKA?</strong><br />

<br />

To je lepa re&#269; za pokvarene poslove.<br />

To su ljudi koji &#269;udno pri&#269;aju da bi drugi mislili kako su pametni.<br />

To je kada &#269;ike u odelima lažu pred puno sveta, a ovi im onda plje&scaron;&#263;u.<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE DETINJSTVO?</strong><br />

<br />

To je moj život kada sam bio mali.<br />

To dobijemo kada se rodim, pa posle pro&#273;e.<br />

Detinjstvo je kada gleda&scaron; slike žute boje.<br />

&nbsp;&nbsp; <br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE HOBI?</strong><br />

<br />

Te &scaron;tapi&#263;e sam jeo kada sam bio mali.<br />

Moj hobi je da kvarim televizor.<br />

Hobi mog dede je laganje babe i hvatanje riba.<br />

Hobi je ne&scaron;to besplatno &scaron;to te skupo ko&scaron;ta.<br />

&nbsp;&nbsp; <br />

<br />

&nbsp;</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-16

pregleda:

ključne reči: deciji biseri biseri dece decije izvale decije provale