NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Darvinove nagrade 1

Kazu da je ljudska glupost bezgranicna...

Darvinove nagrade 1

<p>

<img alt="" height="208" src="http://content.beomedia.com/media/images/darwin_awards_hdlg.jpg" width="480" /></p>

<p>

<strong>&nbsp;SVET</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kada za tri godine bude gotov, avion koji je za 300 miliona funti naru&#269;io anonimni arapski princ, &#263;e biti najve&#263;i privatni avion. Ova &#39;Lete&#263;a palata&#39; koju je od Erbasa naru&#269;io anonimni arapski princ, ima&#263;e mermerno tursko kupatilo, pet spava&#263;ih soba sa plazma ekranima, sobe za molitvu, dvorane za sastanke sa holografskim projekcijama, garažu za Rols Rojsa, lift koji vodi na tri sprata i jo&scaron; mnogo toga. Naga&#273;a se da je naru&#269;ilac saudijski princ Al-Valed Bin Talal, vlasnik &#39;Savoj&#39; hotela. Predvi&#273;eno je da kada princ stigne do aviona, recimo svojim Rols Rojsom, da ga ne ostavlja na aerodromu, ve&#263; ide sa njim, parkiran u avionu, u specijalnoj garaži. Zatim &#263;e se lift spu&scaron;tati do piste, a crveni tepih odmotati uz prigu&scaron;ena svetla, tako da &#263;e ostavljati utisak da se stiže na dodelu Oskara, a ne u avion. &#39;Stomak&#39; aviona &#263;e biti pretvoren u zonu za relaksaciju, koja &#263;e obuhvatati tursko kupatilo, ura&#273;eno u mermeru debelom samo 2 milimetra, da bi se u&scaron;tedelo na težini. Odmah pored je sala za relaksaciju i zadovoljstvo, sa podom i zidovima koji &#263;e biti ogromnim ekranima koji &#263;e prikazivati &#39;nebo i zemlju&#39; ispod aviona, tako da gosti mogu stajati na ovom &#39;magi&#269;nom &#263;ilimu&#39; i posmatrati let, dok im povetarac duva kroz prostoriju! U sali za sastanke sa ekranima koji funkcioni&scaron;u na dodir, sve &#263;e biti projektovanom na stolovima, a poslovni partner koji nije u avionu može virtuelno biti projektovan na stolu da bi i on &#39;u&#269;estvovao&#39; u sastanku !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;LETONIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Paradom ulicama Rige, pod nazivom &#39;U&#269;inimo svet svetlijim mestom&#39;, vi&scaron;e stotina plavu&scaron;a iz Letonije ohrabrilo je svoje sunarodnike koji su u okviru EU najteže pogo&#273;eni svetskom ekonomskom krizom. Plavu&scaron;e su želele da potvrde verovanje da umeju da se zabavljaju bolje od drugih, pa su organizovale muzi&#269;ki program, golf turnir i modnu reviju. Celodnevna zabava bila je prilika i da prikupe dobrovoljne priloge za hendikepiranu decu, de&#269;ja igrali&scaron;ta i skloni&scaron;ta za napu&scaron;tene životinje !!!&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<strong>NJU DŽERSI</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Njegov neobja&scaron;njivi obi&#269;aj da banke plja&#269;ka isklju&#269;ivo &#269;etvrtkom, samo je olak&scaron;ao policiji hvatanje 40-godi&scaron;njeg razbojnika iz Nju Džersija. Piter Bajleke, 40-godi&scaron;nji mu&scaron;karac koji je u ameri&#269;koj državi Nju Džersi plja&#269;kao banke &#269;etvrtkom, osu&#273;en je u Okružnom sudu u Trentonu na pet godina i 10 meseci zatvora. On je bio u junu optužen za jednu plja&#269;ku, ali je priznao da je oplja&#269;kao jo&scaron; pet banaka u januaru, februaru i martu.<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Razbojni&scaron;tvo je po&#269;inio u nekoliko gradova, me&#273;u kojima je i njegovo rodno mesto Brik. Nije naveo za&scaron;to je za dan plja&#269;ki izabrao &#269;etvrtak, ali je policiji ovaj njegov obi&#269;aj olak&scaron;ao pronalaženje, tako da je uhap&scaron;en 5. marta nakon plja&#269;ke banke u Old Bridžu. Plja&#269;ka&scaron; &#263;e morati i da plati od&scaron;tetu bankama u iznosu od skoro 12.000 dolara !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp; FRANCUSKA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Britanka, nedovoljno upu&#263;ena u francuski jezik, provela je no&#263; u gradskoj ku&#263;i u malom mestu Danmari, po&scaron;to je za zgradu na kojoj je pisalo &#39;Hotel de ville&#39; (na francuskom &#39;Skup&scaron;tina grada&#39;) pomislila da je hotel.Lokalno udruženje je držalo sastanak na spratu, pa je zgrada bila otvorena. Kad su izlazili, ljudi su &#269;uli zvuk vode u toaletu ali nisu obra&#263;ali pažnju i zaklju&#269;ali su vrata iza sebe. Kad je shvatila da je zaklju&#269;ana, turistkinja je upalila sva svetla da privu&#269;e pažnju, ali to niko nije primetio. Onda je na prozor zalepila SOS poruku koja je glasila bukvalno ovako: &#39;22.08.2009. Zatvoreno ovde. Može neko otvori vrata?&#39;, i na kraju zaspala u fotelji u &#269;ekaonici.<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mladu ženu &#39;oslobodio&#39; je u subotu ujutru li&#269;no gradona&#269;elnik kojeg je obavestila apotekarka nakon &scaron;to je u prolazu primetila poruku. Posle ovoga, gradona&#269;elnik je po&#269;eo da razmi&scaron;lja o tome da na gradsku skup&scaron;tinu doda i znak na engleskom i nema&#269;kom jeziku. Britanski &#39;Dejli mejl&#39; navodi da se sli&#269;na situacija dogodila u Barseloni pre par godina, kada su engleski fudbalski navija&#269;i u jednom baru naru&#269;ivali na desetine fla&scaron;a piva, jer je pisalo &#39;Frio&#39;. Mislili su da je besplatno (&#39;free&#39; na engleskom zna&#269;i besplatno), a &#39;frio&#39; na &scaron;panskom zna&#269;i, u stvari, &#39;hladno&#39; !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp; <strong>NEMA&#268;KA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Jedna ma&#269;ka iz Hanovera na vreme je izbavljena iz ma&scaron;ine za pranje ve&scaron;a, koja je bila uklju&#269;ena na program od 90 stepeni Celzijusovih. Vatrogasna služba Hanovera saop&scaron;tila je da je ma&#269;ka u&scaron;la u ma&scaron;inu, u koju je njena vlasnica ubacila ve&scaron;, i tu prespavala. Ne znaju&#263;i da je njihova ljubimica u ve&scaron;u, sinovi vlasnice ma&#269;ke uklju&#269;ili su ma&scaron;inu na 90 stepeni i otpo&#269;eli su pranje. Kada je &#269;ula buku, majka de&#269;aka ugledala je ma&#269;ku u bubnju i hitno pozvala vatrogasce, koji su za nekoliko minuta do&scaron;li i isklju&#269;ili ma&scaron;inu. Voda se do tada zagrejala na oko 30 stepeni. Ma&#269;ka je spasena, nepovre&#273;ena, ali &#263;e provesti no&#263; u veterinarskoj ordinaciji, a i ve&scaron; je ostao savr&scaron;eno &#269;ist !!!<br />

&nbsp;</p>

<p>

<strong>ITALIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; U želji da njihovo ven&#269;anje bude skroz posebno, mladenci iz Venturina, mesta u blizini Livorna, iznajmili su mali avion da bi iz vazduha bacili bidermajer me&#273;u svatove. Me&#273;utim, dok su nadletali grupu neudatih devojaka u Montioni parku gde se održavalo slavlje, vetar je bidermajer ubacio pravo u motor, koji se zbog toga zapalio i eksplodirao. Iskusni 61-godi&scaron;nji pilot Lu&#269;ano Naneli poku&scaron;ao je da iskontroli&scaron;e letelicu, ali je avion tokom prinudnog sletanja, ipak, krilom zaka&#269;io hostel u kome je u tom trenutku bilo pedesetak ljudi, i pao na nos. Pilot je ostao nepovre&#273;en, kao i gosti hostela, ali ne i 44-godi&scaron;nja Isidora Pensijeri &#269;iji je zadatak bio da, umesto mlade, iz aviona baci buket. Sa polomljenim nogama i povredama lica i lobanje, helikopterom je preba&#269;ena u bolnicu u Grosetu, a zatim preba&#269;en u Pizu. Hteli su da im ven&#269;anje bude zapam&#263;eno, a to &#263;e definitivno tako i biti !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp; FRANCUSKA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Roditelji jednog 17-godi&scaron;njeg Belgijanca zaboravili su sina na parkingu pored autoputa u isto&#269;noj Francuskoj. Tinejdžer, koji je iz porodi&#269;ne kamp-prikolice iza&scaron;ao tokom no&#263;i jer mu je bilo mnogo toplo, ispri&#269;ao je da je prespavao na klupi na parkingu. Kada se ju&#269;e ujutru probudio, kamp-prikolice vi&scaron;e nije bilo, a on je ostao bez novca i bez mobilnog telefona. &#39;Sam sam, ostavili su me&#39;, rekao je mladi&#263; osoblju benzinske pumpe koje mu je ponudilo doru&#269;ak i obavestilo policiju. Njegovi roditelji su bili udaljeni 300 kilometara odatle. Prema re&#269;ima policajaca, mladi&#263;ev otac nije primetio da je za sobom ostavio sina. &#39;Bilo mu je neprijatno i bio je veoma iznerviran, ali se odmah vratio po sina&#39;, dodao je policajac !!!<br />

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<br />

&nbsp; <strong>BRITANIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Jedan Britanac prove&scaron;&#263;e ceo avgust na pustom ostrvu u nadi da &#263;e prestati da pu&scaron;i.Nekada&scaron;nji bankar boravi&#263;e na ostrvu Skaravaj, u Hebridima, severozapadno od &Scaron;kotske. &#39;Avgusta 2009. na Skaravaj &#263;e se iskrcati &#39;brodolomnik&#39; koji &#263;e pomo&#263;u samo&#263;e i nedostupnosti cigareta poku&scaron;ati da se oslobodi navike pu&scaron;enja&#39;, ovako je na svom sajtu naveo vlasnik ostrva Dejv Hil. &#39;Zove se Džef i sa sobom nosi 120 knjiga&#39;, dodao je Hil. Na ostrvu Skaravaj, povr&scaron;ine 161.000 kvadratnih metara, postoje samo tri pastirske kolibe u ru&scaron;evinama, nema struje ni teku&#263;e vode. Brodolomnik je bankar u penziji, Džef Spajs, star 56 godina, koji je po&#269;eo da pu&scaron;i pre 43 godine, u vreme dok je kao de&#269;ak radio kao raznosa&#269; novina. &#39;To mi je poslednja prilika. Pu&scaron;im 30 cigareta dnevno, ali mislim da mogu da prekinem&#39;, izjavio je Spajs !!!<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp; NEMA&#268;KA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Iako izgleda kao pravi, bikini jedne nema&#269;ke kompanije nesta&#263;e sa njegove vlasnice posle samo tri minuta provedenih u vodi. Ova nema&#269;ka kompanija proizvela je bikini liniju koja vam, nakon &scaron;to obu&#269;ete crni bikini i u&#273;ete u vodu, nikako ne garantuje da &#263;ete iz vode i iza&#263;i u njemu. Materijal od kojeg su napravljene normalne i tanga varijante modela, razlažu se u vodi nakon samo nekoliko minuta. Kompanija reklamira kupa&#263;i kostim na svojoj Internet strani kao idealan na&#269;in da se osvetite nakon raskida !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp; <strong>ENGLESKA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Britanac Stiv Smit i njegova biv&scaron;a devojka, &Scaron;panjolka Karmen Ruis-Peres, koji danas oboje imaju 42 godine, zaljubili su se pre 17 godina kada je ona bila na razmeni studenata u Briksemu, na jugozapadu Engleske, i verili se godinu dana kasnije. Veza je, me&#273;utim, prekinuta nakon &scaron;to je ona pre&scaron;la u Francusku da bi vodila prodavnicu u Parizu. Par godina kasnije, u poku&scaron;aju da obnovi vezu, Stiv je poslao pismo na njenu adresu u &Scaron;paniji. Karmenina majka je stavila koverat na kamin, ali je on pao iza njega i tamo ostao vi&scaron;e od decenije. Pismo je prona&#273;eno tek kada su radnici premestili kamin tokom renoviranja ku&#263;e. &#39;Kada sam dobila pismo, nisam odmah telefonirala Stivu jer sam bila vrlo nervozna, zamalo da ga uop&scaron;te ne pozovem. Stalno sam podizala i spu&scaron;tala slu&scaron;alicu, ali sam znala da moram da mu telefoniram&#39;, objasnila je ona. Kada su se ponovo sreli, bilo je kao da se nikada nisu ni rastajali. &#39;Bilo je kao na filmu. Na aerodromu smo potr&#269;ali jedno drugom u zagrljaj i za 30 sekundi ponovo se zaljubili&#39;, kazao je Stiv, koji radi kao kontrolor u jednoj fabrici. Ven&#269;anje je odmah obavljeno par dana kasnije !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong> SAUDIJSKA ARABIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Mladi bra&#269;ni par iz Saudijske Arabije pokrenuo je brakorazvodnu parnicu osam dana nakon ven&#269;anja, a do razlaza je do&scaron;lo zbog toga &scaron;to se mlada dugo zaržala u toaletu. Mladenci su se vra&#263;ali ku&#263;i sa svadbenog putovanja po Maleziji i žena je pre ukrcavanja u avion oti&scaron;la u toalet. Mladoženja je u jednom trenutku zaklju&#269;io da se tamo zadržala isuvi&scaron;e dugo i u&scaron;ao je u avion bez nje. Kada se žena vratila do mesta gde joj je sedeo suprug i videla da ga nema uspani&#269;ila se. Upla&scaron;ila se da mu se ne&scaron;to desilo i po&#269;ela je da ga traži po aerodromskoj zgradi. U me&#273;uvremenu je njen avion odleteo, a nesre&#263;na žena je shvatila &scaron;ta se desilo kada su joj na terminalu reki da je njen suprug u&scaron;ao u avion. Kada se vratio ku&#263;i bez žene, &#269;ovek je njenoj rodbini rekao da je ostala u toletu u Maleziji i da je vi&scaron;e ne želi. Po povratku u Saudijsku Arabiju, mlada se složila sa razvodom, a po&scaron;to vi&scaron;e ne želi ni da vidi supruga, angažovala je advokata !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong> ITALIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Italijanska saobra&#263;ajna policija zaustavila je i kaznila tri &#269;asne sestre koje su jurile 190 kilometara na sat kako bi &scaron;to pre stigle u ku&#263;u u kojoj se, posle pada i povrede, odmara papa Benedikt XVI. Sestra Tavoleta (56 godina) bila je za volanom ford fijeste, a sa njom u kolima su bile jo&scaron; dve monahinje od 65 i 78 godina, kada ih je policija zaustavila dok su pi&#269;ile 190 kilometara na sat. Policajci su se zapanjili kada im je sestra Tavoleta objasnila da je vozila brzo zato &scaron;to su &#269;ule da je papa pao i povredio se, pa su žurile da vide da li je s njim sve u redu. &#268;asne sestre su zaustavljene na sat vožnje od papinog letnjikovca Le Komb, u italijanskoj pokrajini Vale d&#39;Aosta. Nadajmo se da &#263;e se sestra Tavoleta ispovedati zbog prebrze vožnje kada slede&#263;i put ode na ispovest. a u me&#273;uvremenu, mora&#263;e da plati kaznu od 375 evra. Sestra Tavoleta, kojoj je ovom prilikom oduzeta voza&#269;ka dozvola na mesec dana, najavila je da &#263;e podneti žalbu na sudu !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp; SAD</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; 60-godi&scaron;nju gospo&#273;u Brendu Bejli iz &#268;arlstona u Zapadnoj Virdžiniji koja je od 2000. godine &#269;ak devet puta osvajala nov&#269;ane nagrade na instant lutriji, mediji u SAD su prozvali &#39;Gospo&#273;a Lutrija&#39;, a moglo bi se re&#263;i da je na platnom spisku lutrije. Ova Amerikanka je devetostruki pobednik u igrama na sre&#263;u. Poslednji put, pro&scaron;le sedmice, osvojila je 7.000 dolara u &#39;Gem 7&#39; instant igri. Zvani&#269;nici Lutrije Zapadne Virdžinije navode da je Brenda od 2000. godine zaradila ukupno 165.800 dolara od instant i onlajn igara. Ona, me&#273;utim, nije jedini sre&#263;kovi&#263; u porodici. I njen suprug Ri&#269;ard, koji je tako&#273;e zagriženi igra&#269; na sre&#263;u, osvojio je 6.000 dolara u januaru i 10.000 dolara u septembru pro&scaron;le godine !!!<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;POLJSKA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Poljakinja Magdalena Kvijatkovska tužila je jedan egipatski hotel u kom je provela odmor i traži od&scaron;tetu, tvrde&#263;i da je njena k&#263;erka zatrudnela plivaju&#263;i u hotelskom bazenu. Ona tvrdi da je njena 13-godi&scaron;nja k&#263;erka ostala u drugom stanju u bazenu dostupnom i ženama i mu&scaron;karcima, zbog prisustva sperme u vodi! Nadležni iz oblasti turizma u Var&scaron;avi potvrdili su da su dobili žalbu Magdalene Kvijatkovske. Magdalena u njoj navodi da je sigurna da njena k&#263;erka tokom boravka u Egiptu nije izlazila ni sa jednim momkom i isti&#269;e da je odlu&#269;na da stvar istera do kraja. &#262;erka se nije ogla&scaron;avala, sigurno joj ne da mama, da ne bi možda zatrudnela preko mikrofona !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;GANA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Dvadeset&scaron;estogodi&scaron;nja Emili Mabu iz Aburija u Gani udala se za 18-mese&#269;nog psa, samo zbog toga &scaron;to jedino on ima kvalitete koje je imao njen otac. Ven&#269;ao ih je lokalni sve&scaron;tenik, a ceremoniji su prisustvovali samo radoznali seljani. Njena porodica je bojkotovala svadbu, a mla&#273;i brat David Mabu kaže da je to glup potez borbe protiv usamljenosti. &#39;Svi samo tr&#269;e za suknjama, lažu i varaju. Jedino mi je moj pas bezrezervno veran i po&scaron;tuje me&#39;, naglasila je Emili. Na pitanje kako &#263;e podizati decu sa svojim novim mužem, mlada je odgovorila: &#39;Usvoji&#263;emo ih&#39;. Sve&scaron;tenik je upozorio goste da je ne ismevaju, nego da se raduju, jer je kona&#269;no prona&scaron;la sre&#263;u. I mi se pridružujemo &#269;estitkama Emili !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;SEVERNA KOREJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Program severnokorejske televizije koji do sada nije prikazao ni jednu jedinu reklamu, emitovao je trominutnu reklamu i to za pivo. Na jedinom državnom kanalu u Severnoj Koreji program se sastoji od vesti, reportaža iz fabrika, crtanih filmova za decu doma&#263;e proizvodnje i okumentarnih filmova o lideru Kim Džong Ilu i njegovom ocu Kim Il Sungu. Me&#273;u propagandnim sloganima i revolucionarnim pesmama, gledaoci su imali priliku da vide i reklamu za pivo. U reklami hvale kvalitet piva i njegove hranljive vrednosti. Kažu da je pravljeno od pirin&#269;a, oboga&#263;eno vitaminom B2, da smanjuje stres i produžava životni vek. Ne zna se koliko pivo ko&scaron;ta, niti koliko gra&#273;ana može sebi da ga priu&scaron;ti. Reklama se zavr&scaron;ava natpisom da veli&#269;ina jednog naroda zavisi od veli&#269;ine njegovog lidera, a budu&#263;nost nacije zavisi od njegove mudrosti !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;RUSIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Policija iz Vladivostoka, grada na dalekom istoku Rusije, uhapsila je kontrolora leta nakon &scaron;to je u njegovoj krvi prona&#273;ena velika koli&#269;ina ulja ha&scaron;i&scaron;a, koji je redovno pu&scaron;io i na poslu i kod ku&#263;e. Posebno je zanimljivo, da to niko nije uo&#269;io dok je 25-godi&scaron;nji Vasilij Krav&#269;enko obavljao svoje te&scaron;ke i stresne radne zadatke, ve&#263; je jedan saobra&#263;ajac posumnjao da je drogiran kada ga je zaustavio u rutinskoj kontroli na putu od aerodroma do ku&#263;e. U njegovom automobilu je prona&#273;ena kutija duvana pome&scaron;anog s uljem ha&scaron;i&scaron;a. Istragom je utvr&#273;eno da je Vasilij odan ha&scaron;i&scaron;u otkad je napustio armiju pre nekoliko godina i da je naduvan odlazio i na posao. U tom stanju je koordinirao sletanjima i poletanjima aviona na aerodromu u Vladivostoku. &#39;Samo bogu možemo da zahvalimo &scaron;to nije sru&scaron;io neki avion. Nijednog momenta nismo mogli ni da zamislimo da je ovisnik&#39;, rekao je jedan od njegovih kolega sa posla !!!<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>KINA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Parovima koji prolaze kroz težak period u životu, turisti&#269;ka agencija iz grada Harbina u provinciji Hejlong&#273;ijang, za 1.580 evra nudi specijalno osmi&scaron;ljeni petodnevni boravak na rajskom ostrvu Hainan. &#39;Ako je sudbina da se razi&#273;emo, onda je bolje da posle toga ostanu romanti&#269;na se&#263;anja umesto bolnih&#39;, izjavio je jedan od klijenata agencije koji ovih dana kre&#263;e na odmor sa svojom ženom. U ovoj kineskoj agenciji kažu da su do sada dobili veliki broj prijava, ali isti&#269;u da se nadaju da &#263;e to putovanje pomo&#263;i nekim parovima da se i pored svega pomire. &#39;Cela tura se odvija u vrlo intimnoj atmosferi. Svakom paru su, izme&#273;u ostalog, na raspolaganju zaseban vodi&#269; i vozilo&#39;, objasnio je predstavnik turisti&#269;ke agencije. Agencija tako&#273;e nudi i &#39;turu za lo&scaron;e raspoložene&#39; i &#39;turu sa povla&#273;ivanjem&#39; i kažu da su se pokazale kao popularne, posebno kod mla&#273;ih klijenata koji traže ne&scaron;to posebno !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;POLJSKA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Lanac butika sa ode&#263;om &#39;Okazion&#39; u hipermarketima trgovinske mreže &#39;Tesko&#39; u Var&scaron;avi i Lo&#273;u, u oglase u kojima traži nove prodavce ovih dana je me&#273;u uslove dodao jo&scaron; jedan: &#39;Poželjno da bude Jehovin svedok&#39;. Razlog je prost, oni ra&#269;unaju da &#263;e bogobojažljivi Jehovini svedoci po&scaron;tovati svih 10 Božijih zapovesti, pa i onu &#39;ne kradi&#39;. Me&#273;utim, nova praksa ne mora da bude dugog veka, po&scaron;to su se ve&#263; pojavile optužbe da je re&#269; o diskriminaciji i vre&#273;anju drugih religija da njihovi vernici nisu po&scaron;teni. &#39;Po&scaron;tenih ima puno. Ali Jehovini svedoci imaju principe kojih se drže. Ne pu&scaron;e, ne drogiraju se. To je selekcija, a ne diskriminacija&#39;, rekla je brane&#263;i svoju odluku direktorka lanca butika &#39;Okazion&#39; Joana Mihalak !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;KINA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Zahvaljuju&#263;i anonimnom pozivu, aktivisti za za&scaron;titu životinja iz &Scaron;angaja spasili su oko 300 ma&#269;aka koje su trebale da zavr&scaron;e u tradicionalnoj kineskoj južnja&#269;koj &#269;orbi &#39;Tigar protiv zmaja&#39; koja se pravi od zmija i ma&#269;aka. Kod dilera su prona&scaron;li 22 kaveza od bambusa punih ma&#269;aka, u kojima su &#269;ekale da budu prevezene u južnu provinciju Guandong i budu skuvane. Restorani u Kini pla&#263;aju po 50 juana (5,2 evra) za ma&#269;ku. Trgovac ma&#269;kama Jang Baoguo, koji je jedva izvukao živu glavu pred desetinama aktivista, je priveden, ali je nakon par sati pu&scaron;ten bez krivi&#269;ne prijave, jer upotreba ma&#269;aka u ishrani nije zabranjena u Kini. Ne postoji zakon u kojem pi&scaron;e da ma&#269;ke ne smeju da se jedu. Ma&#269;ke tamo nisu za&scaron;ti&#263;ene životinje !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;INDIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Da se ki&scaron;a može prizvati i uz pomo&#263; žaba, potvr&#273;uje pri&#269;a o ven&#269;anju dve žabe na zapadu Indije. Desetine stanovnika grada Nagpura, 860 kilometara od Mumbaja, prisustvovale su pro&scaron;log vikenda ven&#269;anju žaba Radže i Rani. Ako je verovati tradiciji, ovakvi žablji brakovi sklopljeni u skladu sa hinduskim ili vedskim obi&#269;ajima odobrovoljuju bogove ki&scaron;e. Zbog toga je ovog meseca u Indiji i susednom Banglade&scaron;u obavljeno vi&scaron;e takvih ven&#269;anja. Na kraju toplog leta, Indija, &#269;ije dve tre&#263;ine stanovni&scaron;tva živi u seoskoj sredini, sa nestrpljenjem &#269;eka prve monsunske ki&scaron;e na zapadu zemlje, koje, prema podacima tamo&scaron;njih meteorologa, ove godine kasne nekoliko dana !!!<br />

<br />

<strong><br />

&nbsp;AUSTRIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; &Scaron;tefan Hohenvart, 28-godi&scaron;nji student iz Graca, toliko se napio sa drugarima da je umesto ku&#263;i, iz paba oti&scaron;ao na obližnje gradili&scaron;te i popeo se u kabinu dizalice koja se nalazi na 45 metara visine. Tamo ga je narednog jutra prona&scaron;ao operater krana i pozvao policiju, kojoj je trebalo dosta vremena da ga probudi i spusti dole. &Scaron;tefan se policajcima kleo da nema pojma kako je dospeo u kabinu. Oni su ga odvezli ku&#263;i, i protiv njega ne&#263;e podneti prijavu jer nije napravio nikakvu &scaron;tetu. Poslednje &#269;ega se mladi&#263; se&#263;a bilo je da je iza&scaron;ao iz paba i da mu se spavalo !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;NEMA&#268;KA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp; Podignuta je opasnost od nuklearnog zra&#269;enja u gradi&#263;u Eldeu na severozapadu Nema&#269;ke. Za to su zaslužna dva &scaron;estogodi&scaron;njaka koja su na staro ku&#263;i&scaron;te kompjutera nalepili oznake za radioaktivnost koje su skinuli sa interneta i od&scaron;tampali na ra&#269;unaru i tako su u igri pravila &#39;kobajagi&#39; nuklearnu centralu. Kada im je igra dosadila, ostavili su igra&#269;ku i oti&scaron;li ku&#263;i. Oznake za radioaktivnost jedan prolaznik prijavio je policiji. Gradi&#263; je blokiran, a lokalni radio je pozivao stanovnike da ne izlaze iz ku&#263;a. De&#269;aci su priznali roditeljima &scaron;ta su radili, pa je policija obustavila mere bezbednosti !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Policija u engleskom gradu Grejsendu zaustavila je jednog hendikepiranog tinejdžera zato &scaron;to su se njegova elektri&#269;na invalidska kolica kretala brzinom ve&#263;om od &scaron;est kilometara na sat. Sedamnaestogodi&scaron;njeg Sema Skota policija je zaustavila dok se vra&#263;ao iz svakodnevne kupovine. Posle ispitivanja koje je trajalo petnaestak minuta i pretnje da &#263;e dobiti tri kaznena poena na dozvolu za upravljanje elektri&#269;nim invalidskim kolicima, u policiji su na kraju priznali da mladi&#263; nije po&#269;inio nikakav prekr&scaron;aj. Policajac koji ga je zaustavio ostao je pri stavu da je mladi&#263; pogre&scaron;io i da ga je trebalo kazniti !!!<br />

<br />

<br />

<strong>NJUJORK</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tereza Tambanting iz Skarsdejla, gradi&#263;a u državi Njujork, optužena je da je iz kompanije za izradu nakita &#39;Jakmel&#39; na Long Ajlendu, u kojoj je radila 28 godina, od toga poslednjih 18 kao menadžer za kontrolu zlata u sefu kompanije, ukrala 232 kilograma zlata. Popis u januaru otkrio je da fali izvesna koli&#269;ina zlata. Provaljena Tereza je tada vratila 29,9 kilograma, ali pretresom njene ku&#263;e otkriveno je novih 203 kilograma. Ri&#269;ard Braun, okružni tužilac Kvinsa, izjavio je da je gospo&#273;a Tambanting poslednjih 6 godina izvodila svoju operaciju tako &scaron;to je svakog dana odnosila po nekoliko grama zlata koriste&#263;i postavu svoje ta&scaron;ne. Zlato je vrednosti 12 miliona dolara, a koli&#269;ina je ekvivalentna 31 zlatnoj polugi, a plen koji je morala da vrati, donet je u koferu i vi&scaron;e od dvadeset kofa, u kojima je stajao u Terezinom domu. Ukoliko bude progla&scaron;ena krivom, mogla bi da bude osu&#273;ena na kaznu zatvora od 25 godina. Istražitelji sada poku&scaron;avaju da otkriju &scaron;ta je nameravala da uradi sa zlatom !!!<br />

&nbsp;<br />

<br />

<br />

<strong>POLJSKA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jedna Poljakinja odlu&#269;ila je da brzom vožnjom, od preko 209 kilometara na sat, umiri svoju bebu, po&scaron;to ni tepanje ni ljulju&scaron;kanje nisu urodili plodom. Mladu majku uhvatila je saobra&#263;ajna patrola na autoputu u Lubuskom vojvodstvu na zapadu zemlje, uverena da juri prestupnika ili pijanca, po&scaron;to je voza&#269; na deonici na kojoj je ograni&#269;enje brzine 100 kilometara na &#269;as po&#269;eo da dodaje gas i ubrzo sa 198 kilometara na &#269;as dospeo na &#269;itavih 209, prenose poljski mediji. Kada je policija pristigla i zaustavila &quot;drumskog gusara&quot;, zatekla je za volanom mladu ženu, a pozadi je u sedi&scaron;tu za bebe plakala jednogodi&scaron;nja beba. &#39;Beba je po&#269;ela da pla&#269;e pa sam požurila kako bi se smirila&#39;, objasnila je majka, koja je kažnjena sa 110 evra za saobra&#263;ajni prekr&scaron;aj !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;KINA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#268;uvari zoo-vrta &#39;Narodni park&#39; u Rudongu, u isto&#269;noj kineskoj provinciji &#272;ijangsu, zaboravili su da zaklju&#269;aju lavlji kavez nakon &scaron;to su ga o&#269;istili i iza&scaron;li iz njega. Lav je to iskoristio, istr&#269;ao iz kaveza i sko&#269;io u reku koja proti&#269;e kroz vrt. Plivao je nizvodno koriste&#263;i re&#269;ne struje gotovo 400 metara pre nego &scaron;to je poku&scaron;ao da iza&#273;e na obalu pored osnovne &scaron;kole &#39;udong &Scaron;ijan&#39;. Policija je evakuisala stanare okolnih zgrada i naredila direktoru &scaron;kole da ne dozvoli da &#273;aci napuste u&#269;ionice i da zatvore sve prozore. &#268;uvari zoo-vrta su dotr&#269;ali veoma brzo i nakon tri strelice za uspavljivanje, lav je smiren i lagano je uplivao u kavez spu&scaron;ten u vodu. Zatim je vra&#263;en u zoolo&scaron;ki vrt. Glavni &#39;krivac&#39; - radnik hranilac iz vrta - priveden je u policiju, gde je rekao da kavez nije zaklju&#269;ao zato &scaron;to je pojurio za mi&scaron;em! Kada se vratio, lav je ve&#263; bio pobegao !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;NEMA&#268;KA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pas kojeg je vlasnica ju&#269;e izvela u &scaron;etnju i pustila sa lanca u okolini grada Erkarta, u dolini Neander na zapadu Nema&#269;ke, doneo joj je ru&#269;nu granatu iz Drugog svetskog rata koju je na&scaron;ao. Dok je prelazila preko potoka u koji je u&scaron;ao njen ljubimac, 40-godi&scaron;njakinja je videla kako joj pas u nju&scaron;ci donosi stari zar&#273;ali predmet koji je odmah prepoznala kao granatu. Naredila je psu da vrati eksplozivnu napravu gde ju je i na&scaron;ao i pozvala je policiju. Policajci su ogradili podru&#269;je kako bi stru&#269;njaci mogli da aktiviraju granatu. Eksperti su naveli da se radilo o ru&#269;noj granati ameri&#269;ke proizvodnje i da je bila ispravna iako ju je zahvatila korozija. Nema&#269;ka je i dalje puna neeksplodirane savezni&#269;ke municije, iako je pro&scaron;lo vi&scaron;e od 60 godinaa od kraja Drugog svetskog rata !!!<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;MI&#268;IGEN</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Radnici na groblju u Port Haronu u Mi&#269;igenu primetili su da nestaju zastavice koje se ostavljaju u spomen na veterane koji su tu sahranjeni. Jedna veverica ih je skupljala i to joj je bio gra&#273;evinski materijal jer je njima lepo tapacirala svoje skrovi&scaron;te. Svake godine na Dan se&#263;anja na poginule vojnike, dobrovoljci ostavljaju male zastavice na nadgrobne spomenike 965 veterana koji su sahranjeni na lokalnom groblju Maunt Houp. Dok je pomen trajao, zastavice su se nalazile na mestima na koja su postavljene. Kad su sutradan do&scaron;li radnici koji održavaju groblje, primetili su da je nekoliko zastavica otkinuto sa drvenih dr&scaron;ki koje su ostale na tlu. Misterija je re&scaron;ena pred o&#269;ima nadzornika groblja Rona Keglereka, kada je ugledao smelu vevericu kako skida zastavu sa dr&scaron;ke i odnosi je na drvo !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<br />

<strong>&nbsp;AUSTRALIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jedan Australijanac po&scaron;ao je da pokrade lokalnu fabriku za preradu drveta opremljen merdevinama, užadima, kacigom i seka&#269;em gvož&#273;a. Me&#273;utim, nije spremio ni&scaron;ta za hod po kosom krovu klizavom od ki&scaron;e. Zbog toga je u pomo&#263; pozvana policija. Trebalo je &#269;itava tri sata da ga skinu s krova. Za operaciju spasavanja dovezena su vatrogasna kola sa teleskopskim merdevinama, dok je sve osvetljavala helikopterska policijska jedinica. &#268;im je spasen, baksuzni lopov je uhap&scaron;en i optužen za upad na tu&#273; posed, posedovanje opreme za provalu i poku&scaron;aj kra&#273;e !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong>NORVE&Scaron;KA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 - godi&scaron;nja devoj&#269;ica iz Norve&scaron;ke kupila je putem interneta - bager ! Dok su njeni roditelji spavali, ona je sa par slu&#269;ajnih &#39;klikova&#39; prona&scaron;la stranicu TradeMe i ne znaju&#263;i dala najve&#263;u ponudu za bager ponu&#273;en na prodaju. Kako re&#269;e njena mama: &#39;Ugledala sam e mail od vlasnika bagera u kome kaže da &#263;e mi se bager sigurno svideti. Mislila sam da je u pitanju igra&#269;ka sve dok nisam videla cenu od 20.000 dolara !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong>POLJSKA</strong><br />

&nbsp;</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-16

pregleda:

ključne reči: darvinove nagrade gluposti budalastine glupi postupci glupi ljudi