NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Darvinove nagrade 2

Kazu da je ljudska glupost bezgranicna...

Darvinove nagrade 2

<p>

<img alt="" height="208" src="http://content.beomedia.com/media/images/darwin_awards_hdlg.jpg" width="480" /></p>

<p>

<strong>ENGLESKA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Restoran &#39;Little Bay&#39; u centralnom Londonu, jedan od 4 &#269;iji je vlasnik, na&scaron;e gore list, Piter Ili&#263;, smislio je kako da re&scaron;i problem smanjene posete usled ekonomske krize - gostima se ovog meseca ne&#263;e davati ra&#269;uni, ve&#263; im se prepu&scaron;ta da plate koliko smatraju da je obrok bio vredan, a mogu &#269;ak i da ne plate. Kako kaže Ili&#263;, &#39;Bilo &scaron;ta izme&#273;u jednog penija i 50 funti &#263;e me usre&#263;iti. To je isklju&#269;ivo odluka gosta&#39;. A izgleda da deluje! Mu&scaron;terije ve&#263; pla&#263;aju 20 procenata vi&scaron;e od originalne cene. Ljudi žele da budu u&#269;tivi i ne&#263;e da se osramote pla&#263;aju&#263;i manje&#39;, Ponuda je vi&scaron;e nego primaljiva za one koji planiraju da ne plate. Jedino su cene pi&#263;a fiksne !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;INDIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jedan indijski sud osudio je 75-godi&scaron;njeg lekara na zatvorsku kaznu zato &scaron;to je pre 24 godine primio mito. Indijska policija uhapsila je 1985. godine doktora Balgovinda Prasada koji je uzeo mito od 25 rupija, oko 51 cent, od jednog &#269;ista&#269;a ulica, za lažno bolovanje. Ovaj slu&#269;aj se godinama vukao po sudu, a doktor Prasad je 1992. osu&#273;en na godinu dana zatvora, ali je oslobo&#273;en posle uložene žalbe. Tek sada, 2009. godine, sud države Bihar mu je kaznu od godine dana preina&#269;io u tri meseca zbog toga &scaron;to je re&#269; o maloj sumi novca, ali je ipak naložio policiji da ga odvede u zatvor jer je prekr&scaron;io zakon. Pravda je spora, ali svugde stiže !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;INDIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Indijska vlada &#263;e uskoro lansirati najjeftiniji laptop na svetu &#269;ija &#263;e cena iznositi 500 rupija, a to je ne&scaron;to manje od osam evra. Laptop pod nazivom &#39;Sak&scaron;at&#39; &#263;e imati memoriju od dva gigabajta i beži&#269;no uklju&#269;enje na internet. Ovaj laptop su razvili nau&#269;nici tri važna indijska tehnolo&scaron;ka i nau&#269;na instituta koji se nalaze u Veloru, Bangaloru i Madrasu, a u prodaji &#263;e se na&#263;i za &scaron;est meseci po&scaron;to mora da bude podvrgnut jo&scaron; nekim testovima. Indijski ministar prosvete izjavio je da trenutna cena proizvodnje laptopa &#39;Sak&scaron;at&#39; iznosi 15,50 evra, ali da &#263;e tro&scaron;kovi biti smanjeni serijskom proizvodnjom !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;RUSIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Putnici aviona ruske aviokompanije &#39;Aeroflot&#39; zatražili su pred poletanje da pilot Aleksandar &#268;epljevski napusti avion, po&scaron;to je bio skroz pijan. Putnici su po&#269;eli da se brinu kada je pilot nerazgovetno &#39;poku&scaron;avao&#39; da im poželi dobrodo&scaron;licu na ovaj let, a kada je jo&scaron; sa &#39;ruskog&#39; pre&scaron;ao na &#39;engleski&#39;, strah putnika pretvorio se u pravu pobunu. Posada aviona poku&scaron;avala je da smiri putnike, a jedan iz posade je &#269;ak poku&scaron;ao da ubedi ljude da to i nije &#39;neka posebna frka&#39; ako je pilot pijan, jer avion prakti&#269;no sam leti. Pilot je pola sata odbijao da iza&#273;e iz kokpita Boinga-767, a kada je to u&#269;inio, lice mu je bilo crveno, o&#269;i zakrvavljene i te&scaron;ko se držao na nogama. Kompletno osoblje aviona je zamenjeno. Ina&#269;e, ovog avio-prevoznika, jo&scaron; iz sovjetskog doba bije glas da su mu stjuardese &#39;mrkog pogleda&#39;, usluga lo&scaron;a, a hrana grozna, tako da jo&scaron; uvek &#39;Aeroflotu&#39; ostaje nadimak &#39;Aeroflop&#39; - u slobodnom prevodu Aerofljas, to jest Aeroneuspeh !!!<br />

<br />

<br />

<strong>ENGLESKA </strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Engleska policija traga za mu&scaron;karcem koji je nakon medicinske terapije postao radioaktivan. Radi se o 42-godi&scaron;njem Marijusu Tomasu Liopoldu za kojim je izdata je poternica po&scaron;to se ove nedelje nije pojavio na su&#273;enju u Londonu, na kome je trebalo da odgovara zbog pedofilije, a njegov advokat Džini Mekej objasnila je sudu da ga je specijalni tretman tiroidne žlezde u&#269;inio opasno radioaktivnim i da je otputovao u Irsku! Policajci su upozoreni da je možda radioaktivan, i sada ga traže sa Gajgerovim broja&#269;em i savetovano im je da ga ne treba vezivati lisicama za ruku nekog policajca !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;SVET </strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Neprofitabilna organizacija sa sedi&scaron;tem u Va&scaron;ingtonu, Ocean Conservancy, koja se bori za zdravije okeanske ekosisteme i za&scaron;titom okeana, saop&scaron;tila je da je iz mora, vodenih tokova i sa plaža &scaron;irom sveta o&#269;istila vi&scaron;e od tri miliona kilograma otpadaka. Volonteri su na&scaron;li i 26.585 automobilskih guma - &scaron;to bi bilo dovoljno za 6.646 automobila.Slede&#263;e &#269;i&scaron;&#263;enje zakazano je za 19. septembar. Deset najbrojnijih vrsta otpadaka na&#273;enih na plažama i u morima (broj komada):<br />

<br />

1. Cigarete i opu&scaron;ci - 3.216.991<br />

2. Plasti&#269;ne kese - 1.377.141<br />

3. Kutije i ambalaže - 942.620<br />

4. Poklopci i zatvara&#269;i - 937.804<br />

5. Plasti&#269;ne fla&scaron;e - 714.892<br />

6. Papirne kese - 530.607<br />

7. Slam&#269;ice i ka&scaron;i&#269;ice za kafu - 509.593<br />

8. &#268;a&scaron;e, tanjiri, vilju&scaron;ke, noževi i ka&scaron;ike - 441.053<br />

9. Staklene boce - 434.990<br />

10. Limenke - 401.412 !!!<br />

<br />

<strong>&nbsp;AUSTRALIJA </strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dve stotine kandidata u&scaron;lo je u uži izbor za &#269;uvara australijskog tropskog ostrva, &scaron;to je progla&scaron;eno &#39;najboljim poslom na svetu&#39;, kako su ga nazvali promoteri turizma države Kvinslend. Oni su saop&scaron;tili da su mnoge prijave poslate u poslednji &#269;as izgubljene, jer je sajt bio zagu&scaron;en njihovim prevelikim brojem. Skoro 35.000 ljudi podnelo je video prijave za posao pla&#263;en 150.000 australijskih dolara (97.000 ameri&#269;kih dolara), a koji se sastoji u &scaron;estomese&#269;nom uživanju na ostrvu Hamilton u Velikom koralnom grebenu. Entoni Hejz iz Ministarstva turizma je izjavio da je u poslednjih 72 sata uo&#269;i isteka roka, stiglo &#269;ak 7.500 prijava. Imena 50 finalista bi&#263;e saop&scaron;tena na sajtu Ministarstva (www.islandreefjob.com), a publika &#263;e do 24. marta mo&#263;i da glasa za svog favorita. Kandidat koji dobije najvi&scaron;e glasova i 10 drugih koje izabere Ministarstvo, otputova&#263;e na ostrvo Hamilton na kojem &#263;e biti obavljeni razgovori, a ime pobednika bi&#263;e saop&scaron;teno 6. maja. Posao iz snova po&#269;inje 1. jula !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong>&#268;E&Scaron;KA </strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Narodna banka Poljske je, zbog globalne ekonomske krize, uvela specijalne kurseve za sve&scaron;tenike kojim ih obu&#269;ava da budu dobri menadžeri svoje parohije i posavetuju vernike da pametno uzmu kredit. Kursevi se organizuju i za katoli&#269;ke i za pravoslavne sve&scaron;tenike. &#39;Sve&scaron;tenici upoznaju osnove mikro i makroekonomije, osnove poreskog sistema, zakone, u&#269;e kako da napi&scaron;u biznis plan, kako pametno da uzmu kredit&#39;, rekao je sve&scaron;tenik Leslav Mirek iz Centra za informacije i obrazovanja Poljske katoli&#269;ke crkve. Poljska centralna banka nije prva u regionu koja je angažovala sve&scaron;tenike. Slova&#269;ka centralna banka je angažovala i posebno obu&#269;ila sve&scaron;tenike za kampanju za uvo&#273;enje evra pro&scaron;le godine i tome može da zahvali &scaron;to je opro&scaron;taj od krune i prelazak na evro od 1. januara pro&scaron;ao tako bezbolno i na slova&#269;kom selu !!!<br />

<br />

<strong><br />

&nbsp;ENGLESKA </strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#39;Moj posao je mnogo dosadan&#39;, napisala je 16-godi&scaron;nja Kimberli Svon na Facebook-u, koja se pre samo tri meseca zaposlila kao administrator u kompaniji &#39;Ajvel marketing and logistik&#39; iz Klektona u Eseksu i zbog toga je dobila otkaz. Poslodavac smatra da je to isto kao da je glasno izrekla mi&scaron;ljenje u kancelariji. Kimberli tvrdi da nije imenovala kompaniju, da je sre&#263;na na poslu i kaže: &#39;Ba&scaron; su prava nju&scaron;kala, kad sve proveravaju&#39; !!!<br />

<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong>SAD </strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bra&#269;ni par iz Marilenda odlu&#269;io je obogatiti seksualni život sa jednom posebnom seksualnom igra&#269;kom, a &#269;itava pri&#269;a zavr&scaron;ila je u obližnjoj bolnici kada je seksualna igra krenula po zlu. Nakon &scaron;to je muž spojio vibrator na ubodnu pilu, bra&#269;ni par iz SAD-a bacio se na posao, ali umesto seksualne ekstaze kojoj su se nadali, sve je zavr&scaron;ilo u krvi i suzama !!!<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>SVET </strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Obožavaoci Supermena nadmeta&#263;e se na internet aukciji za prvi broj stripa objavljen 1938. godine. Ponu&#273;eni primerak stripa je veoma redak i nije restauriran. Na internet aukciji, koja traje do 13. marta, ve&#263; je dostigao sumu od 200.000 dolara. Na koricama je prikazan Supermen, u prepoznatljivim kostimu sa slovom &quot;S&quot; na grudima, kako pred prepla&scaron;enim prolaznicima podiže zeleni automobil. Lik Supermena je nastao 1932. godine u Klivlendu. Stvorili su ga kanadski crta&#269; Džozef &Scaron;uster i ameri&#269;ki scenarista Džerom Sigel. Prava na kori&scaron;&#263;enje lika prodali su strip izdava&#269;u Detektiv Komiks (Detective Comics Inc.). Supermen se prvi put pojavio na kioscima u junu 1938. godine, u reviji Action Comics No 1 !!!<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>SEVERNA KOREJA </strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stanovnicima Severne Koreje ponovo je dozvoljeno kori&scaron;&#263;enje mobilnih telefona, svojevremeno im zabranjeno 2004. godine. &#39;Korjolink&#39;, severnokorejski mobilni provajder nastao udruživanjem korejske po&scaron;te i egipatskog telekoma, privukao je za dva meseca &scaron;est i po hiljada korisnika. Mreža je dostupna samo u Pjongjangu, ali oparater najavljuje pro&scaron;irenje na celu zemlju. Njihovi mobilni telefoni razlikuju se od onih u svetu, jer ne omogu&#263;avaju kontakte sa spoljnim svetom, na primer preko Interneta. Me&#273;utim, hiljade gra&#273;ana do&scaron;lo je da kupi mobilne telefone, sre&#263;ni &scaron;to &#263;e uop&scaron;te mo&#263;i da ih koriste !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong>KOLUMBIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po&#269;etkom februara, paleontolozi su u Južnoj Americi prona&scaron;li fosil zmije koja je bila duža od autobusa i te&scaron;ka kao automobil. Ovo stvorenje, koje su nau&#269;nici nazvali &#39;Titanoboa serehonensis&#39;, moglo je da proguta životinju veli&#269;ine krave, a najverovatnije se hranilo džinovskim kornja&#269;ama i krokodilima. Naseljavalo je tropske južnoameri&#269;ke &scaron;ume pre oko 60 miliona godina. Delove skeleta ove praistorijske zveri, koja je bila duga&#269;ka izme&#273;u 11 i 14 metara i te&scaron;ka vi&scaron;e od jedne tone, otkrio je tim me&#273;unarodnih lovaca na fosile u povr&scaron;inskim kopovima rudnika uglja Serehon u Kolumbiji, po kojem je i &#39;kr&scaron;tena&#39; ova zmija !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong>AUSTRALIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jedan Australijanac, razo&#269;aran posle razvoda, prodao je &#269;itav svoj život na internetu. Za ku&#263;u, prijatelje i posao dobio je 380.000 dolara koje je upotrebio za put oko sveta. &Scaron;ta &#263;e kada se vrati sa puta, jo&scaron; se ne zna !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong>TAJLAND</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; U gradu Kun Hanu u provinciji Sisaket na severoistoku Tajlanda, blizu granice sa Kambodžom, grupa ekolo&scaron;ki nastrojenih budisti&#269;kih sve&scaron;tenika sagradila je hram od pivskih fla&scaron;a. Njegovo ime je Vat Pa Maha &#268;edi Kaev, ali je poznatiji kao Vat Lan Kuad - &#39;Hram milion fla&scaron;a&#39;. Pri&#269;a po&#269;inje 1984. godine, kada su sve&scaron;tenici po&#269;eli da sakupljaju prazne pivske boce. Uspeli su da sagrade kompleks od 20 zgrada - hram iznad jezera, krematorijum, prostorije za molitvu, sve&#269;anu salu, vodotoranj, konake za turiste i nekoliko manjih bungalova u kojima oni žive. U zidovima i krovovima ima najvi&scaron;e zelenih fla&scaron;a od &#39;Hajneken&#39; piva i sme&#273;ih u kojima se prodaje tajlandsko pivo &#39;&#268;ang&#39;. Ovi monasi su &#269;ak napravili i mozaik sa Budinim likom od &#269;epova tih istih fla&scaron;a. Utro&scaron;eno je oko milion i po fla&scaron;a, a stare&scaron;ina San Katabunjo kaže: &#39;&Scaron;to vi&scaron;e fla&scaron;a dobijemo, vi&scaron;e objekata &#263;emo izgraditi&#39;. Odnedavno se ovaj hram nalazi na listi ekolo&scaron;kih turisti&#269;kih atrakcija jugoisto&#269;ne Azije !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong>&#268;E&Scaron;KA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bra&#269;nom paru iz grada na istoku &#268;e&scaron;ke Fridek - Mistek policija je u istoj no&#263;i oduzela voza&#269;ke dozvole, nakon &scaron;to su oboje zate&#269;eni pijani za volanom istog automobila. Portparol policije rekao je da su pripadnici saobra&#263;ajne patrole prvi put zaustavili njihov automobil po&scaron;to je 50-godi&scaron;nji mu&scaron;karac pokazivao znakove pijanstva. On je policiji predao svoju voza&#269;ku dozvolu, zaklju&#269;ao automobil i udaljio se pe&scaron;ice sa suprugom, a posle 2 sata vratio se i zamolio svoju 37-godi&scaron;nju, tako&#273;e veoma &#39;kontaminiranu&#39;, suprugu da vozi do ku&#263;e! Policajci su ih kasnije slu&#269;ajno zaustavili na drugom kraju grada i alko-test aparat je pokazao da je žena bila pijanija od supruga !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 - godi&scaron;nji Britanac Liopold Vrobel iz Vingervorta, osu&#273;en je na 20 nedelja zatvora zbog zviždanja. On je zviždao melodiju iz &scaron;pice popularne televizijske serije &#39;Porodica Adams&#39; svaki put kada bi prolazio neko od njegovih suseda. Ketlin &Scaron;arp iz Vrobelovog susedstva, koja je bila jedan od svedoka na su&#273;enju, izjavila je da je za njom zviždao svaki put kada bi iza&scaron;la iz ku&#263;e. On je odbacivao sve optužbe, ali su snimci sa nadzornih kamere pokazali da je on bio taj koji je zviždao svaki put kada bi prolazio neko od njegovih suseda !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;KANADA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jedan 34-godi&scaron;nji Kana&#273;anin iz Ontaria nije uspeo da smisli ni&scaron;ta bolje kao razlog da ne ode na posao, ve&#263; je izlupao samog sebe i odglumio da je napadnut na ulici u sred bela dana. Policija je pozvana iz radnje u ulici Princes u gradu Kingstonu, u Ontariju. Patrola, koja je odmah stigla, poverovala je u njegovu pri&#269;u o napadu od strane dvojice mu&scaron;karaca, koja su ga prebila poku&scaron;avaju&#263;i da mu otmu nov&#269;anik. Gomila policajaca je do&scaron;la u kraj kojim je prevarant pe&scaron;ke i&scaron;ao na posao. U potragu za detaljno opisanim banditima uklju&#269;eni su i psi. Kako nije mogla da na&#273;e nijednog osumnji&#269;enog, policija je po&#269;ela da sumnja. Posle nekoliko ve&scaron;tih pitanja od strane policije on je priznao da je celu pri&#269;u izmislio i da je sam sebi naneo povrede kako bi dobio slobodan dan !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong>ENGLESKA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29-godi&scaron;nji Bret Rejvenhil iz Barnslija u Engleskoj, uhap&scaron;en je zbog prodaje marihuane i osu&#273;en je uslovno na tri meseca zatvora. Ta tri meseca, odlukom suda, od sumraka do svitanja nije smeo da izlazi iz ku&#263;e. Kako nalaže procedura, ekipa bezbednosne agencije &#39;Group 4 Securicor&#39; - koja to obavlja za Ministarstvo pravde - do&scaron;la je kod Rejvenhila da mu na &#269;lanak postavi ure&#273;aj za pra&#263;enje. Ali je prosto neverovatno da nisu primetili da Bret ima ve&scaron;ta&#269;ku nogu. Kako kaže Bret: &#39;Nisam mogao da verujem da su mi ure&#273;aj stavili na ve&scaron;ta&#269;ku nogu. Mislio sam da &#263;e njihova radnica odmah shvatiti da je metalna, ali izgleda da joj nije palo na pamet da mi zadigne nogavicu ili spusti &#269;arapu. Sve sam ostavio kako jeste, &scaron;tosa radi, a dva prijatelja koja su bila kod mene u tom trenutku, &#39;ubila&#39; su se od smeha. &Scaron;to je jo&scaron; sme&scaron;nije, svake 4 nedelje sam i&scaron;ao na kontrolu rada ure&#273;aja i ponovo niko nije primetio da imam ve&scaron;ta&#269;ku nogu&#39; !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;MEKSIKO</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Glavni grad Meksika oborio je na Dan svetog Valentina svetski rekord u ljubljenju, po&scaron;to se 39.897 osoba poljubilo u istom trenutku na centralnom gradskom trgu Zokalo. Prethodni rekord je od 2007. držao engleski grad Veston Super Mer u Somersetu, sa 32.648 u&#269;esnika. &#39;Na trgu je bilo 42.225 osoba, ali nisu svi u&#269;estvovali u postavljanju rekorda u broju osoba koje su se ljubile 10 sekundi istovremeno&#39;, saop&scaron;tio je predstavnik Ginisove knjige, Karlos Martinez. Cilj je bio da se promeni stav prema me&#273;uljudskim odnosima, posebno me&#273;u parovima, tako da po&scaron;tovanje, jednakost i tolerancija budu osnov bilo koje veze !!!<br />

<br />

<strong><br />

&nbsp;RUSIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Numizmati&#269;ar iz Rusije, Juri Babin iz Novosibirska, koji obožava ruske kopejke, sakupio je pet miliona takvih nov&#269;i&#263;a, i namerava da ih upotrebi za izradu džinovske skulpture. On je je strast prema nov&#269;i&#263;ima otkrio dok je boravio u SAD. Tamo je na ulici &#269;esto nailazio na cente koje je po&#269;eo da sakuplja. Kada se vratio u Rusiju, nastavio je sa sakupljanjem nov&#269;i&#263;a, ovoga puta, kopejki. Danas ima pozama&scaron;nu zbirku, od pet miliona, kopejki kojih ima svuda po njegovom stanu i &#269;ija ukupna vrednost dostiže oko 1.200 evra. Od njih &#263;e da podigne spomenik u &#269;ast ruske kopejke, koji &#263;e imati pre&#269;nik od deset metara. Spomenik &#263;e biti u obliku kopejke, postavljene na pijedestal i bi&#263;e ukra&scaron;en ruskim i sovjetskim grbovima. Za izradu ovog spomenika bi&#263;e mu potrebno oko pet godina !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong>SAD</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Amerikanac iz države Va&scaron;ington, Patrik Rosario spre&#269;io provalnike u nameri da mu oplja&#269;kaju ku&#263;u. Preduhitrio ih je ostaviv&scaron;i ih bez vozila, kojim su krenuli u plja&#269;ku. On se postarao da dva kradljivca ne odnesu njegova tri plazma televizora tako &scaron;to je odvezao kombi kojim su lopovi planirali bekstvo. Patrik je bio u podrumu svoje ku&#263;e u Belviju, kad je &#269;uo provalnike i pozvao je policiju, dok se iskradao iz ku&#263;e. Kada je iza&scaron;ao ugledao je beli kombi parkiran ispred ku&#263;e, uklju&#269;enog motora i sa klju&#269;evima na mestu. Seo je u kombi i odvezao se do svog prijatelja. Policija je saop&scaron;tila da su provalnici na pragu ostavili televizore, laptop i kutiju sa nakitom i pobegli pe&scaron;ke !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong>SAD</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li Remond iz Salt Lejk Sitija, koja je bila vlasnica najdužih noktiju na svetu, i &#269;ije je ime zabeleženo u Ginisovoj knjizi rekorda, u kategoriji vlasnice najdužih noktiju na svetu, doživela je saobra&#263;ajnu nesre&#263;u u kojoj je slomila nokte. Svoje tako dobro &#269;uvane i negovane nokte nije sekla od 1979. godine. Prema informaciji objavljenoj na Ginisovoj internet stranici, ukupna dužina svih njenih noktiju pro&scaron;le godine iznosila je vi&scaron;e od 8,5 metara. Najduži je bio nokat na palcu desne ruke - oko 65 centimetara. Redmondova je imala nesre&#263;u u kojoj je teže povre&#273;ena, ali je van životne opasnosti !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong>SAD</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ameri&#269;ka pliva&#269;ica, 56-godi&scaron;nja Dženifer Fig, prva je žena koja je preplivala Atlantski okean. Ona je krenula sa ostrva Kejp Verde, na zapadnoafri&#269;koj obali, 12. januara i preplivala oko 3.380 kilometara, kroz jake vetrove i talase visoke do devet metara. Svoj neverovatni poduhvat, ova pliva&#269;ica, okon&#269;ala je na plaži u Trinidadu, odakle planira da otpliva do Devi&#269;anskih ostrva i tamo zavr&scaron;i svoju avanturu, a zatim da se vrati ku&#263;i u Aspen, u Kolorado !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong>NIKARAGVA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Manja duvanska kompanija u provinciji Esteli na severu Nikaragve &#39;Granada Cigars&#39;, jedna je od mnogih koje žele da unov&#269;e popularnost novog ameri&#269;kog predsednika, pa je tako po&#269;ela da proizvodi cigare sa srebrnim okvirom na kojem pi&scaron;e &#39;Obama 44&#39;. Ru&#269;no pravljene cigare, za koje se koristi lokalni i kubanski duvan, razli&#269;itih su veli&#269;ina i ja&#269;ine, a kompanija navodi da je iz SAD ve&#263; naru&#269;eno 13.000 kutija. U isto vreme Barak Obama poku&scaron;ava na sve na&#269;ine da prestane da pu&scaron;i posle 20 godina pu&scaron;enja !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong>NEMA&#268;KA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Policijske snage grada Augsburga u Nema&#269;koj, krenule su u potragu za odbeglim cirkuskim zebrama koje su se otrgle dreserima i lutale slobodno ulicama toga grada. Ali sve se sre&#263;no zavr&scaron;ilo, jedna od zebri &#39;predala&#39; se prolaznicima, a ostale tri zebre zavr&scaron;ile su na livadi u predgra&#273;u Augsburga. Tokom potere nije bilo povre&#273;enih !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;VELIKA BRITANIJA</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nakon &scaron;to ga je uhapsila, britanska policija je ustanovila da je Robet Holding (72) mlekadžija iz Barnlija, tokom &scaron;est meseci jednom broju penzionera u svom rejonu uz sledovanje mleka redovno ostavljao paketi&#263;e sa kanabisom - drogom. Me&#273;u mu&scaron;terijama ovog &#39;mla&#273;anog&#39; dilera bilo je 17 penzionera od kojih je najstariji imao 92 godine. Policija je u njegovoj ku&#263;i prona&scaron;la 178 grama kanabisa &#269;ija se uli&#269;na vrednost procenjuje na 450 funti, oko 514 evra. Na sudu je izjavio da im je raznosio kanabis kako bi im on ublažio razne bolove i tako im pomogao. Po&scaron;to ima mnogo godina, a i &#269;injenice da se stara o supruzi bolesnoj od Alchajmera, &#39;mladi diler&#39; Holding je osu&#273;en na uslovnu kaznu zatvora. &Scaron;ta da se radi, kad penzioneri vole !!!<br />

<br />

<br />

<strong>&nbsp;IRAN</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iranski listovi su objavili vest o sudskoj odluci po kojoj &#263;e &#269;ovek optužen za oslepljivanje žene kiselinom, prema islamskom zakonu koji vlada u ovoj zemlji, tako&#273;e biti oslepljen kiselinom. 27-godi&scaron;nji Madžid priznao je da je 2004. godine bacio kiselinu u lice svojoj tada&scaron;njoj devojci Ameni Bahrami, da niko ne bi mogao da je oženi nakon &scaron;to je njega odbila. Uprkos naporima lekara, devojka je i sada potpuno slepa, a po licu i vratu ima brojne ožiljke. Navodi se da je ba&scaron; Amene zahtevala od suda da ga osudi na ovakvu kaznu, ne bi li se spre&#269;ili sli&#269;ni napadi na druge žene. Prema odluci suda, Madžidu, &#263;e u svako oko biti ukapano po deset kapi sumporne kiseline. Sud je saop&scaron;tio da je primenio &scaron;erijatski zakon &#39;kisas&#39; koji nalaže po&scaron;tovanje na&#269;ela &#39;oko za oko, zub za zub&#39; !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;<strong>MEKSIKO</strong><br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dve meksi&#269;ke &#269;asne sestre koje su od prolaznika u centru mesta tražile milostinju, tužile su policajce grada Dolores Idalgo koji su ih naterali da skinu ode&#263;u kako bi se uverili da se radi o ženama, po&scaron;to im policajci nisu poverovali da su žene. &#268;asne sestre su tužile policajce za &#39;zloupotrebu službenog položaja&#39; !!!<br />

<br />

<br />

&nbsp;</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-16

pregleda:

ključne reči: darvinove nagrade gluposti budalastine glupi postupci glupi ljudi