NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Darvinove nagrade 6

Kazu da je ljudska glupost bezgranicna...

Darvinove nagrade 6

<div class="ludevesti1">

<strong><img alt="" height="208" src="http://content.beomedia.com/media/images/darwin_awards_hdlg.jpg" width="480" />&nbsp;</strong></div>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti1">

<br />

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Možda &#263;e nova olimpijska disciplina biti i ga&#273;anje visokih svetskih zvani&#269;nika obu&#263;om, &scaron;to danas sve vi&scaron;e ulazi u modu. Posle ga&#273;anja cipelom biv&scaron;eg predsednika SAD Džordža Bu&scaron;a, na Univerzitetu Kembridž u Engleskoj patikom je ga&#273;an kineski premijer Ven Džibao. Patika je proletela na metar od Vena, a demonstrant, koga su zaustavili radnici obezbe&#273;enja, duvao je u pi&scaron;taljku vikao: &#39;Kako univerzitet može da se prostitui&scaron;e sa ovim diktatorom&#39;. Ven je nekoliko minuta bio zbunjen, a potom je nastavio govor, a radnici obezbe&#273;enja izbacili su demonstranta izvan zgrade Univerziteta !!!<br />

&nbsp;</div>

<br />

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Amerikanka iz Kalifornije rodila je u osmorke, &scaron;est de&#269;aka i dve devoj&#269;ice. Osmorke su ro&#273;ene devet nedelja prevremeno, carskim rezom, u razmaku od po pet minuta, uz asistenciju medicinskog tima od 46 &#269;lanova. Novoro&#273;en&#269;ad su bila te&scaron;ka izme&#273;u 680 i 1.470 grama, a lekari su ih, kako je koje dolazilo na svet, ozna&#269;avali slovima abecede po&#269;ev od A. Prve osmorke u SAD koje su sve preživele, ro&#273;ene su u Hjustonu 1998, a tada je bilo &scaron;est devoj&#269;ica i dva de&#269;aka !!!</div>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti1">

<strong>NEMA&#268;KA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Policijske snage grada Augsburga u Nema&#269;koj, krenule su u potragu za odbeglim cirkuskim zebrama koje su se otrgle dreserima i lutale slobodno ulicama toga grada. Ali sve se sre&#263;no zavr&scaron;ilo, jedna od zebri &#39;predala&#39; se prolaznicima, a ostale tri zebre zavr&scaron;ile su na livadi u predgra&#273;u Augsburga. Tokom potere nije bilo povre&#273;enih !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;<strong>VELIKA BRITANIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nakon &scaron;to ga je uhapsila, britanska policija je ustanovila da je Robet Holding (72) mlekadžija iz Barnlija, tokom &scaron;est meseci jednom broju penzionera u svom rejonu uz sledovanje mleka redovno ostavljao paketi&#263;e sa kanabisom - drogom. Me&#273;u mu&scaron;terijama ovog &#39;mla&#273;anog&#39; dilera bilo je 17 penzionera od kojih je najstariji imao 92 godine. Policija je u njegovoj ku&#263;i prona&scaron;la 178 grama kanabisa &#269;ija se uli&#269;na vrednost procenjuje na 450 funti, oko 514 evra. Na sudu je izjavio da im je raznosio kanabis kako bi im on ublažio razne bolove i tako im pomogao. Po&scaron;to ima mnogo godina, a i &#269;injenice da se stara o supruzi bolesnoj od Alchajmera, &#39;mladi diler&#39; Holding je osu&#273;en na uslovnu kaznu zatvora. &Scaron;ta da se radi, kad penzioneri vole !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;IRAN</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iranski listovi su objavili vest o sudskoj odluci po kojoj &#263;e &#269;ovek optužen za oslepljivanje žene kiselinom, prema islamskom zakonu koji vlada u ovoj zemlji, tako&#273;e biti oslepljen kiselinom. 27-godi&scaron;nji Madžid priznao je da je 2004. godine bacio kiselinu u lice svojoj tada&scaron;njoj devojci Ameni Bahrami, da niko ne bi mogao da je oženi nakon &scaron;to je njega odbila. Uprkos naporima lekara, devojka je i sada potpuno slepa, a po licu i vratu ima brojne ožiljke. Navodi se da je ba&scaron; Amene zahtevala od suda da ga osudi na ovakvu kaznu, ne bi li se spre&#269;ili sli&#269;ni napadi na druge žene. Prema odluci suda, Madžidu, &#263;e u svako oko biti ukapano po deset kapi sumporne kiseline. Sud je saop&scaron;tio da je primenio &scaron;erijatski zakon &#39;kisas&#39; koji nalaže po&scaron;tovanje na&#269;ela &#39;oko za oko, zub za zub&#39; !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;MEKSIKO</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dve meksi&#269;ke &#269;asne sestre koje su od prolaznika u centru mesta tražile milostinju, tužile su policajce grada Dolores Idalgo koji su ih naterali da skinu ode&#263;u kako bi se uverili da se radi o ženama, po&scaron;to im policajci nisu poverovali da su žene. &#268;asne sestre su tužile policajce za &#39;zloupotrebu službenog položaja&#39; !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Restoran &#39;Little Bay&#39; u centralnom Londonu, jedan od 4 &#269;iji je vlasnik, na&scaron;e gore list, Piter Ili&#263;, smislio je kako da re&scaron;i problem smanjene posete usled ekonomske krize - gostima se ovog meseca ne&#263;e davati ra&#269;uni, ve&#263; im se prepu&scaron;ta da plate koliko smatraju da je obrok bio vredan, a mogu &#269;ak i da ne plate. Kako kaže Ili&#263;, &#39;Bilo &scaron;ta izme&#273;u jednog penija i 50 funti &#263;e me usre&#263;iti. To je isklju&#269;ivo odluka gosta&#39;. A izgleda da deluje! Mu&scaron;terije ve&#263; pla&#263;aju 20 procenata vi&scaron;e od originalne cene. Ljudi žele da budu u&#269;tivi i ne&#263;e da se osramote pla&#263;aju&#263;i manje&#39;, Ponuda je vi&scaron;e nego primaljiva za one koji planiraju da ne plate. Jedino su cene pi&#263;a fiksne !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;INDIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jedan indijski sud osudio je 75-godi&scaron;njeg lekara na zatvorsku kaznu zato &scaron;to je pre 24 godine primio mito. Indijska policija uhapsila je 1985. godine doktora Balgovinda Prasada koji je uzeo mito od 25 rupija, oko 51 cent, od jednog &#269;ista&#269;a ulica, za lažno bolovanje. Ovaj slu&#269;aj se godinama vukao po sudu, a doktor Prasad je 1992. osu&#273;en na godinu dana zatvora, ali je oslobo&#273;en posle uložene žalbe. Tek sada, 2009. godine, sud države Bihar mu je kaznu od godine dana preina&#269;io u tri meseca zbog toga &scaron;to je re&#269; o maloj sumi novca, ali je ipak naložio policiji da ga odvede u zatvor jer je prekr&scaron;io zakon. Pravda je spora, ali svugde stiže !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;INDIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Indijska vlada &#263;e uskoro lansirati najjeftiniji laptop na svetu &#269;ija &#263;e cena iznositi 500 rupija, a to je ne&scaron;to manje od osam evra. Laptop pod nazivom &#39;Sak&scaron;at&#39; &#263;e imati memoriju od dva gigabajta i beži&#269;no uklju&#269;enje na internet. Ovaj laptop su razvili nau&#269;nici tri važna indijska tehnolo&scaron;ka i nau&#269;na instituta koji se nalaze u Veloru, Bangaloru i Madrasu, a u prodaji &#263;e se na&#263;i za &scaron;est meseci po&scaron;to mora da bude podvrgnut jo&scaron; nekim testovima. Indijski ministar prosvete izjavio je da trenutna cena proizvodnje laptopa &#39;Sak&scaron;at&#39; iznosi 15,50 evra, ali da &#263;e tro&scaron;kovi biti smanjeni serijskom proizvodnjom !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vlasti Lidsa, grada na severu Engleske, odbijaju da 37-godi&scaron;njem Dejmijenu i 31-godi&scaron;njoj &Scaron;arloti Hol odobre da usvoje dete, sve dok on ne smr&scaron;a. Vlasti su procenile da bi težina supruga, koja iznosi 156 kilograma, mogla da ugrozi njegov život. Oni su se ven&#269;ali pre 11 godina, i ne mogu biolo&scaron;kim putem da postanu roditelji. Dejmijen Hol, ima BMI (Indeks telesne mase) 42, a prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, indeks koji prelazi 40 smatra se &#39;morbidnom gojazno&scaron;&#263;u&#39; koja uve&#263;ava rizik od preuranjene smrti !!!<br />

&nbsp;</div>

<br />

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 -godi&scaron;nji gra&#273;evinar Grejem Parker iz Por&#269;estera u Hemp&scaron;iru, uspeo je da posle 26 godina truda, kona&#269;no sam složi Rubikovu kocku i na taj na&#269;in postane nezvani&#269;ni &scaron;ampion u najdužem slaganju. Njegova žena Džin (47) rekla je da je kocka &#269;esto uzrokovala probleme u njihovom braku, te da ni te&scaron;ke sva&#273;e nisu bile retkost. Rubikovu kocku izumeo je Ma&#273;ar Erno Rubik 1974. godine i do danas je prodato vi&scaron;e od 300 miliona komada &scaron;irom sveta. Originalno se zvala &#39;Magi&#269;na kocka&#39;. Postoji neverovatnih 43 kvintiliona mogu&#263;ih razli&#269;itih konfiguracija kocke i samo jedno re&scaron;enje.Rekord u re&scaron;avanju kocke drži Erik Akersdijk iz Holandije koji je Rubikovu kocku re&scaron;io za 7,08 sekundi. Grupa &#39;Kockaholi&#269;ari&#39;, koja je osnovana 1980. godine, pomaže licima koja su zavisna o Rubikovoj kocki, a neki su toliko zaglavili u problematiku da su razvili i medicinske probleme poznate kao &#39;Kockin palac&#39; i &#39;Rubikov zglob&#39; !!!<strong> <br />

</strong></div>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti1">

<strong>RUSIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Putnici aviona ruske aviokompanije &#39;Aeroflot&#39; zatražili su pred poletanje da pilot Aleksandar &#268;epljevski napusti avion, po&scaron;to je bio skroz pijan. Putnici su po&#269;eli da se brinu kada je pilot nerazgovetno &#39;poku&scaron;avao&#39; da im poželi dobrodo&scaron;licu na ovaj let, a kada je jo&scaron; sa &#39;ruskog&#39; pre&scaron;ao na &#39;engleski&#39;, strah putnika pretvorio se u pravu pobunu. Posada aviona poku&scaron;avala je da smiri putnike, a jedan iz posade je &#269;ak poku&scaron;ao da ubedi ljude da to i nije &#39;neka posebna frka&#39; ako je pilot pijan, jer avion prakti&#269;no sam leti. Pilot je pola sata odbijao da iza&#273;e iz kokpita Boinga-767, a kada je to u&#269;inio, lice mu je bilo crveno, o&#269;i zakrvavljene i te&scaron;ko se držao na nogama. Kompletno osoblje aviona je zamenjeno. Ina&#269;e, ovog avio-prevoznika, jo&scaron; iz sovjetskog doba bije glas da su mu stjuardese &#39;mrkog pogleda&#39;, usluga lo&scaron;a, a hrana grozna, tako da jo&scaron; uvek &#39;Aeroflotu&#39; ostaje nadimak &#39;Aeroflop&#39; - u slobodnom prevodu Aerofljas, to jest Aeroneuspeh !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;RUSIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ljudi u Rusiji koji su zaduženi za marketing o&#269;igledno smatraju da ime njihovog premijera Vladimira Putina može da osigura uspeh nekog proizvoda na trži&scaron;tu, kakav god da je, tako da posle votke &#39;Putinke&#39;, koja se prili&#269;no dobro prodaje, u rafovima prodavnica pojavio se novi proizvod - gotovo jelo pod nazivom &#39;&#268;udo od kupusa i pe&#269;urki - Putin&#39;. Me&#273;utim, ovaj novi proizvod koji je lansiran u rudarskom podru&#269;ju Kemerovo, u Sibiru, nije impresionirao novinarku lista &#39;Novaja gazeta&#39; koji &#269;itaocima savetuje da ga konzumiraju uz dobru &#269;a&scaron;u votke Putinke kako bi mu se &#39;ubio&#39; ukus. Votka Putinka je uspela da za relativno kratko vreme od 5 godina, osvoji &#269;ak 4,4 odsto trži&scaron;ta, ina&#269;e zasi&#263;enog raznim vrstama !!!<br />

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti2">

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;NEMA&#268;KA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grad u Italiji, Luka, optužen je za &#39;kulinarski rasizam&#39; po&scaron;to su gradske vlasti zabranile otvaranje stranih restorana u istorijskom centru grada. U odluci koju je izglasalo gradsko ve&#263;e kaže se: &#39;U pogledu o&#269;uvanja kulinarskih tradicija i autenti&#269;nosti strukture, arhitekture, kulture i istorije, ugostiteljskim objektima &#269;ije aktivnosti su povezane sa drugim etnicitetima i tradicijama ne&#263;e biti dozvoljen rad&#39;. Ve&#263;inu u gradskom ve&#263;u Luke ima partija italijanskog premijera Silvija Berluskonija &#39;Forca Italija&#39;. Možda vlasnici stranih restorana treba da navijaju za Milano ! Gradski savet Luke pozvao je inostrane restorane da u jelovnik uvrste makar jedno jelo koje je tipi&#269;no za taj grad, da bi imali neke olak&scaron;ice !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;NEMA&#268;KA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jedan 23-godi&scaron;njji voza&#269; na istoku Nema&#269;ke proma&scaron;io je svojim autom &Scaron;kodom skretanje, onda je probio za&scaron;titnu ogradu preleteo preko nasipa i prizemljio se na krov crkve. Nasip je imao dejstvo kao odsko&#269;na daska, pa je usled toga njegova &#39;&scaron;koda&#39; poletela 35 metara napred i prizemljila se na krov crkve, na oko sedam metara od zemlje. Vlasnik auta teže je povre&#273;en, a &scaron;teta na vozilu, koje je sa krova skinuto kranom procenjuje sa na 10.000 evra, dok se &scaron;teta na crkvi jo&scaron; !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49-godi&scaron;nji inženjer iz Norfolka, Kevin Kovel, bio je ube&#273;en da je njegova supruga sa kojom vi&scaron;e ne živi, odgovorna za 10.000 funti vrednu &scaron;tetu na njegovom ljubimcu, &#39;Lend rover diskaveriju&#39;, pa je krenuo u osvetu. On je u obližnjem Teringtonu seo u svoj bager, vozio ga 5 kilometara do njihove ku&#263;e gde je onda iskopao skoro dve tone zemlje i betonskih plo&#269;a ispred ku&#263;e i sru&#269;io ih na ženin auto &#39;Voksal astra elit&#39;. Dok je policija do&scaron;la, Kevin je iskopao rupu duboku oko metar i &scaron;iroku dva i po metra, o&scaron;tetiv&scaron;i pritom i asfalt na trotoaru. Na putu je uni&scaron;tio i jedan moped. Epilog svega je - &#39;Kevin bagerista&#39; je osu&#273;en na 3 meseca zatvora, uslovno na godinu dana i 180 sati dobrovoljnog rada, mora&#263;e da plati 695 funti za popravku ženinog automobila, 729 funti za totalnu &scaron;tetu na mopedu, kao i 60 funti za sudske tro&scaron;kove !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Svi koji su bili na benzinskoj stanici u Stretfordu, prijatno su se iznenadili kada je bankomat banke &#39;Nationwide&#39; -a po&#269;eo da ispla&#263;uje dvostruko ve&#263;e iznose od traženih, a pritom taj &#39;vi&scaron;ak&#39; nije skidao sa ra&#269;una klijenata. &#268;im su ljudi shvatili &scaron;ta se radi, formiran je red na ulici, jer su svi po&#269;eli da zovu rodbinu i prijatelje. Banka, naravno, nije obave&scaron;tena, pa je u tih nekoliko sati, prema prvim procenama, podignuto oko 10.000 funti. Najbolje su pro&scaron;li oni koji su podizali 30 funti, jer su dobijali ba&scaron; duplo. Ljudi su to brzo ukapirali, pa su svi tražili upravo taj iznos, a karticu bi ubacivali u bankomat vi&scaron;e puta, sve dok oni iza ne bi izgubili strpljenje. Kako kaže jedan u&#269;esnik: &#39;Prijatelj mi je javio da se besplatno deli novac. Morao sam da &#269;ekam u redu, ali se isplatilo, jer sam zaradio 150 funti. U tome ima neke pravde, jer nas banke plja&#269;kaju stalno, pa je red da bar ne&scaron;to od toga vrate&#39; !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;KANADA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kanadska kraljevska konji&#269;ka policija uputila je patrolu na adresu u Vajt Roku, predgra&#273;u Vankuvera sa koje je stigao poziv na njen broj 911, a veza je bila prekinuta bez ijedne izgovorene re&#269;i. Ispostavilo se da je beba stara ne&scaron;to manje od godinu dana, igraju&#263;i se beži&#269;nim telefonom slu&#269;ajno je pozvala policiju, a ovo je rezultiralo, ni manje ni vi&scaron;e, hap&scaron;enjem njenog oca koji je uzgajao marihuanu u ku&#263;i. Rutinskom pretragom stana otkriveno je 500 zasada marihuane u dve zaklju&#269;ane sobe, &scaron;to je dovelo do hap&scaron;enja bebinog oca !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;KANADA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jedan 47-godi&scaron;nji Kana&#273;anin iz Barlingtona, gradi&#263;a na obali jezera Ontario, optužen je za poku&scaron;aj napada na biv&scaron;u verenicu, po&scaron;to je ru&#269;ku na vratima njenog auta premazao uljem od kikirikija, na koji je ona veoma alergi&#269;na. Žena je odmah preba&#269;ena u bolnicu usled alergijske reakcije na kikiriki, koju je dobila nakon &scaron;to je dodirnula vozilo. Verenik je optužen za uznemiravanje i davanje &scaron;tetne supstance, a možda bude pu&scaron;ten uz kauciju !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;TAJVAN</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Katedra za masovne komunikacije Providens univerziteta u Taj&#263;ungu, u centralnom delu Tajvana, uvela je od ovog semestra novi izborni predmet - pornografiju. Studenti koji se budu prijavili, prijave ima&#263;e priliku da nau&#269;e da procene i analiziraju &#39;filmove za odrasle&#39;, a da bi i položili, studenti moraju da naprave petnaestominutnu prezentaciju u kojoj &#263;e iz akademske perspektive analizirati reakcije gledalaca na porni&#263;. Kako re&#269;e jedan student sa o&#269;igledno konzervativnim roditeljima; &#39;Ako dobijem visoku ocenu, ne znam kako &#263;u to objasniti roditeljima&#39;. Prilikom prijavljivanja za ovaj izborni predmet, svi studenti su potpisali saglasnost po kojoj mogu da napuste predavanje kad žele, ukoliko scene budu previ&scaron;e posebne za njihov ukus. Asistentkinja, gospo&#273;ica &#268;en Mingmei, kaže da to jo&scaron; niko nije uradio, mada se de&scaron;avalo da neka devojka pokrije o&#269;i za vreme &#39;posebnih&#39; scena. Bilo bi dobro videti njihove udžbenikei gde li ih nabavljaju !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;AUSTRIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Posle dva incidenta sa pijanim voza&#269;ima fijakera, be&#269;ki ko&#269;ija&scaron;i od sada &#263;e, morati da se klone alkohola jer &#263;e biti podvrgavani alko-testovima. Prvog dana ove godine, pijani be&#269;ki ko&#269;ija&scaron; je izgubio kontrolu nad pobesnelim konjima, a jedna 39 - godi&scaron;nja žena i njeno dvoje dece doživeli su nezaboravnu vožnju ulicama Be&#269;a. Pre nego &scaron;to su odjurili, konji su sru&scaron;ili ko&#269;ija&scaron;a, odvukli fijaker preko mosta na Dunavu, sudarili se sa dva automobila, otka&#269;ili se i odgalopirali dalje. Fijaker je potom zaustavljen, a konji obuzdani nekoliko ulica dalje. Na sre&#263;u, žena njena deca nisu zadobili povrede !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22-godi&scaron;nji amerikanac, Rajan Bouen, fotograf i kineziterapeut, za &scaron;est nedelja, biciklom je prevalio put od gotovo 5.000 kilometara u želji da prisustvuje polaganju zakletve novog predsednika SAD Baraka Obame. Posle vi&scaron;e od 40 probu&scaron;enih guma na biciklu, no&#263;enja u &scaron;atoru i sudara sa džipom, Rajan je uspeo da stigne na vreme iz Los An&#273;elesa u Va&scaron;ington. Kako sam kaže: &#39;U po&#269;etku sam imao utisak da &#263;e mi pu&#263;i kolena&#39;, a pre nego &scaron;to je krenuo na put kroz SAD nikada biciklom nije prelazio vi&scaron;e od 30 kilometara dnevno. Dnevno je prelazio u proseku 130 kilometara, a smr&scaron;ao je pet kilograma !!!<br />

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti2">

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti2">

<strong>ENGLESKA<br />

</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Engleskinja Trejsi Foks (42 godine) odlu&#269;ila je da majstora za belu tehniku zatvori u svom stanu, jer joj nije popravio pokvarenu ve&scaron;-ma&scaron;inu. Trejsi je ma&scaron;inu kupila pre deset meseci i od tada joj se pet puta kvarila. Ona je blokirala telom vrata, ne pu&scaron;taju&#263;i majstora da iza&#273;e iz njene ve&scaron;ernice sve dok joj ne popravi ma&scaron;inu za pranje ve&scaron;a. Majstor je mobilnim pozvao policiju u pomo&#263;, ali je posle &#39;osloba&#273;anja&#39; rekao da je ne&#263;e tužiti !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dvadesetdvogodi&scaron;nja studentkinja iz Kalifornije koja se predstavlja kao Natali Dilan i koja je u septembru na Internetu oglasila da prodaje nevinost, dobila je ponudu od 3,7 miliona dolara, ali kaže da &#263;e sa&#269;ekati bolju cifru. Malo joj i 3,7 miliona dolara za nevinost. Ona je u septembru 2008. na Internet postavila oglas u kojem &#39;prodaje svoju nevinost&#39; jer joj je novac neophodan za &scaron;kolovanje, a tada je najvi&scaron;a ponuda bila 243.000 dolara. Natali je ideju je dobila od svoje sestru Ave (23 godine) koja je tronedeljnom prostitucijom &#39;zaradila za diplomu&#39; !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;MEKSIKO</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Drugi najbogatiji &#269;ovek na svetu, meksi&#269;ki tajkun Karlos Slim Helu, ne&#263;e morati da plati 55 miliona dolara kako bi dobio Internet adresu koja nosi njegovo ime, a koju je jedan Indonežanin registrovao i poku&scaron;ao da mu je proda za 55 miliona dolara. Agencija za autorska prava saop&scaron;tila je da je arbitražna komisija koja je zadužena za Internet adrese donela odluku da je veb sajt - carlosslimhelu.com, registrovan iz lo&scaron;e namere i da mora da bude dodeljen biznismenu. Dokumenti koje su advokati Karosa Slima predstavili pred komisijom pokazuju da je vlasnik adrese, Ahmad Rusli iz Džakarte, pretio meksi&#269;kom tajkunu da &#263;e veb sajt povezati sa pornografskim sadržajem ukoliko ne dobije traženi novac !!!<br />

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti2">

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;BRAZIL</strong></div>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti1">

Mala Ana Klara Abran&scaron;es iz Brazila, stara tek godinu i devet meseci, prona&#273;ena je sklup&#269;ana na dnu napu&scaron;tenog bunara u &scaron;umi, udaljenog oko 400 metara od njene ku&#263;e. Devoj&#269;ica je nekako iza&scaron;la iz ku&#263;e na ran&#269;u u Arikeme&scaron;u, u državi Rorajma na krajnjem severu Brazila, dok su se njeni roditelji pripremali za do&#269;ek Nove godine. Vi&scaron;e od 20 vatrogasaca i policajaca sa psima u&#269;estvovalo je u potrazi za devoj&#269;icom. Mislilo se da je mala Ana upala u obližnju reku. Tek nakon pet dana, na osnovu sandalice koja je stajala pored otvora, prona&scaron;li su je kako spava ispod gustog rastinja u napu&scaron;tenom bunaru. Devoj&#269;ica je preživela bez vode i hrane, jedu&#263;i blato i travu. Izgubila je tri kilograma i dehidrirala, a dobila je i nekoliko bezopasnih ogrebotina i uboda insekata !!!</div>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-19

pregleda:

ključne reči: darvinove nagrade gluposti budalastine glupi postupci glupi ljudi