NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Darvinove nagrade 9

Kazu da je ljudska glupost bezgranicna...

Darvinove nagrade 9

<p>

<img alt="" height="208" src="http://content.beomedia.com/media/images/darwin_awards_hdlg.jpg" width="480" /></p>

<p>

U gradu Rentonu u državi Vasington, &#269;ovek je poku&scaron;ao da izvr&scaron;i plja&#269;ku. To je verovatno bio njegov prvi poku&scaron;aj, obzirom da nije imao policijski dosije i da je napravio krajnje glupe izbore: 1. Meta napada bila je prodavnica oruzja &quot;HJ Leather Firearms&quot;; 2. Radnja je bila krcata kupcima, i sve to u državi gde je znatnom broju odraslog stanovni&scaron;tva dozvoljeno da na javnim mestima nosi oružje ispod ode&#263;e; 3. Da bi u&scaron;ao u radnju morao je da zaobi&#273;e službeni policijski patrolni auto koji je bio parkiran ispred vrata radnje; 4. Policajac u uniformi stajao je pored kase, piju&#263;i kafu pre odlaska na dužnost. Nakon &scaron;to je video policajca, potencijalni pljacka&scaron; je objavio plja&#269;ku i ispalio nekoliko nasumi&#269;nih hitaca. Policajac i prodavac su odmah uzvratili vatrom. Nekoliko kupaca je tako&#273;e poteglo svoje oružje, ali nisu pucali. Niko vi&scaron;e nije povre&#273;en.<br />

<br />

<br />

Neindentifikovani &#269;ovek je pumparicom poku&scaron;ao da udari staklo na kolima biv&scaron;e devojke, ali je pu&scaron;ka opalila, ubiv&scaron;i ga na mestu.<br />

<br />

<br />

34-ogodisnji Džejms Burns je poginuo dok je popravljao svoj kamionet. Naime, Burnsov prijatelj je kola vozio po auto-putu, dok je Džejms visio ispod vozila poku&scaron;avajuci da otkrije u &#269;emu je kvar. O&#269;igledno se Burnsova ode&#263;a zaka&#269;ila za ne&scaron;to na putu i povukla ga sa kamioneta.<br />

<br />

<br />

55-ogodisnji Stefan Macko je poginuo nakon &scaron;to je pao sa terase stambene zgrade u predgra&#273;u Toronta. On je, stojeci na ukradenim aerodromskim kolicima, punio hranilicu za ptice kad su kolica, iz nepoznatih razloga, krenula ka ogradi terase i bacila ga sa 23 sprata solitera u kojem je živeo.<br />

<br />

<br />

Keneth Carls Berger (47) je slu&#269;ajno izvr&scaron;io samoubistvo nakon &scaron;to ga je u pola no&#263;i probudio telefon. On je, jo&scaron; uvek pospan, posegao za slu&scaron;alicom ali je gre&scaron;kom uzeo svoj Smith Weston 38 Special, koji je stajao pored telefona, i prosvirao sebi glavu.<br />

<br />

<br />

Poku&scaron;avajuci da impresionira grupu studenata, advokat Geri Hoy (39) im je pri&#269;ao o sigurnosti prozora na neboderima. Geri je poginuo nakon &scaron;to je, da bi &scaron;to bolje potkrepio svoju tvrdju, par puta ramenom udario prozor, nakon &#269;ega je staklo puklo bacaju&#263;i jadnog Gerija sa 24. sprata zgrade u kojoj je radio.<br />

<br />

<br />

U južnom Egiptu, &scaron;estoro ljudi se udavilo poku&scaron;avajuci da spasu koko&scaron;ku koja je upala u 60 stopa dubok bunar. Prvi je sre&#263;u oku&scaron;ao 18-godi&scaron;nji farmer, koji se udavio nakon &scaron;to su ga podvodne struje povukle na dno. Dalje su poku&scaron;ali njegova sestra i dva brata. Oni su, jedan po jedan, ulazili u bunar i davili se jer niko od njih nije znao da pliva. Videv&scaron;i to, dva postarija farmera su poku&scaron;ala da pomognu, ali je i njih povukla ista podzemna struja. Tela ovih 6 osoba su kasnije na&#273;ena u Nazlatu, 240 milja južno od Kaira. Koko&scaron;ka je preživela.<br />

<br />

<br />

U smrskanim kolima, zakucanim u jedan stub na ameri&#269;kom auto-putu, nadjen je muski le&scaron;. Policija je procenila da je automobil i&scaron;ao 120 milja na sat, prosto gledaju&#263;i do koje je dubine u &#269;ovekove grudi bio zabijen prodajni katalog neke firme. O&#269;igledno, tip se sudario jer je bio zaokupljen &#269;itanjem.<br />

<br />

<br />

Majkl Anderson Godvin je par godina &#269;ekao izvr&scaron;enje kazne smrti na elektri&#269;noj stolici dok mu nisu smanjili kaznu na doživotnu robiju. Par dana nakon pomilovanja, sede&#263;i na metalnoj WC &scaron;olji i pokusavaju&#263;i da popravi mali TV, dotakao je strujni kabl i time se spržio.<br />

<br />

<br />

Dok je hvatao ribu strujom u centralnoj Poljskoj, ribar je slu&#269;ajno upao u vodu i doživeo istu sudbinu kao svoj plen. Po policiskom izve&scaron;taju, doti&#269;ni 24-godi&scaron;nji &#269;ovek je bio jedan od &#269;etvorice prijatelja koji su lovili ribu pomo&#263;u mreže pod visokim naponom. U po&#269;etku je sve i&scaron;lo po planu, ali iznenada, tip koji je držao mrežu je posegao da dohvati ribu i upao u vodu.<br />

<br />

<br />

Lovokradica Marino Malerba je pucao u jelena koji je stajao na jednoj izdignutoj steni i poginuo kad je pogo&#273;ena životinja pala sa stene pravo na njega.<br />

<br />

<br />

U Mineral Wellsu u Teksasu, tri &#269;oveka su poginula kad ih je udarila struja dok su poku&scaron;avali da ukradu obi&#269;nu bakarnu žicu sa dalekovoda.<br />

<br />

<br />

Robert Kevin Braun je vozio ameri&#269;kim auto-putem brzinom 150 km/h kada ga je iznervirao voza&#269; ispred njega koji je i&scaron;ao nekih 80 km/h. Robert je onda uko&#269;io i po&#269;eo da vozi uporedo sa sporijim vozilom. Po izve&scaron;tajima, g. Braun je &quot;poku&scaron;ao da voza&#269;u drugog vozila pokaže svoje privatne delove tela&quot; kada je izgubio kotrolu nad svojim kolima i sleteo u 50 metara dubok ambis. Kada je njegov auto prona&#273;en, jos uvek je bio u njemu, &quot;neobi&#269;no obu&#269;en&quot;.<br />

<br />

<br />

22-ogodisnji Erik A. Brakia je poginuo dok je poku&scaron;avao da samostalno izvede bandži džamping skok sa 40 metara visokog železni&#269;kog mosta. On je skupio vi&scaron;e delova bandži konopca i povezao ih, ali je ukupna dužina užeta bila ve&#263;a nego visina mosta. Ta gre&scaron;ka je bila fatalna. Po izve&scaron;taju, poginuo je od &quot;vi&scaron;estrukih trauma&quot;, nakon &scaron;to je tresnuo u pod.<br />

<br />

<br />

37-ogodisnji Robert Lirou Soverstil je poginuo dok je demonstrirao svojoj ženi, Medlin Džesp Soverstil, bezbednost oružja koje je &#269;uvao u ku&#263;i. U stvari, nakon &scaron;to mu se žena požalila na njegovu zbirku od &#269;ak 70 raznih pi&scaron;tolja i pu&scaron;aka, Robert je odlu&#269;io da joj dokaže da je njegova kolekcija potpuno bezbedna za decu. Uzeo je pi&scaron;tolj kalibra 45 i, uveravaju&#263;i ženu da je prazan, prislonio ga na grudi i opalio. Umro je od jedne prostrelne rane, koju je napravio metak zaostao u cevi pi&scaron;tolja.<br />

<br />

<br />

Tri mladi&#263;a iz Oklahome su odlu&#269;ila da za 4. Juli naprave vatromet kakav &#263;e se pamtiti. Njihov jedini problem je bio &scaron;to su za lansirnu rampu i upori&scaron;te odredili jednu cisternu sa nekoliko stotina hiljada litara goriva. Kada su zapalili prvu raketu, prolomila se ogromna eksplozija koja se videla miljama unaokolo. Njihova tela su na&#273;ena nekih 200 metara dalje od mesta eksplozije.<br />

<br />

<br />

Advokat je sa dva druga ribario na jezeru Kado u Luizijani, kad je munja udarila u povr&scaron;inu vode. Ve&#263;ina ribolovaca se zaputila ka obali ali ne i na&scaron; junak. On se popeo na jedno aluminijumsko uzvi&scaron;enje na brodu, ra&scaron;irio ruke i viknuo: &quot;Evo me, gospode! Pogodi me!!!&quot;. Treba li spominjati da mu se želja ispunila? Druga dva putnika su preživela i nakon nesre&#263;e oti&scaron;li su i priklju&#269;ili se jednom manastiru.<br />

<br />

<br />

U oblasti Konektikuta se nalazi veliki broj strujnih kablova, koje povezuju prenosni tornjevi. U pitanju su visoke metalne gra&#273;evine na koje se me&scaron;tani &#269;esto penju i uživaju u &#269;istom vazduhu i lepom pogledu. Tako, jedan tip je nakon sva&#273;e sa devojkom odlu&#269;io da malo posedi na vrhu jednog od tih tornjeva i sredi misli. Naravno,tako nesto nikako ne ide bez &#269;uvenih americkih konzervi piva. Nakon &scaron;to se popeo na jedan 30 metara visok stub južno od mesta Hartford, pored auto-puta, tip je seo, po&#269;eo da ispija piva i da le&#269;i povre&#273;enu sujetu. Nakon 5 piva, morao je da uradi ono &scaron;to svaki &#269;ovek mora da uradi kada popije toliko te&#269;nosti. Kako je bio duga&#269;ak put do dole, odlu&#269;io je da svoje potrebe obavi sa same platforme. Tako je otkop&#269;ao rajfer&scaron;lus i po&#269;eo da se &#39;olak&scaron;ava&#39;. Ali, kako je slu&#269;ajno pogodio provodnik, 115 000 volti se prenelo kroz stub mokra&#263;e, pravo do &#269;ovekovog penisa, izazivaju&#263;i strujni udar i bacaju&#263;i ga sa platforme. Kada su tehnicari iz distribucije do&scaron;li da ispitaju kratak spoj, na&scaron;li su le&scaron;, sa otkop&#269;anim rajfer&scaron;lusom, sprženim genetalijama koje su se jos uvek pu&scaron;ile. Na vrhu platforme je stajala poslednja konzerva piva.<br />

<br />

<br />

Kada su radnici u nekom teksa&scaron;kom skladi&scaron;tu primetili da curi gas, brzo su pogasili sva svetla i izvore vatre i evakuisali se. Nakon &scaron;to je zgrada ispražnjena, poslata su dva tehni&#269;ara gasne kompanije da srede stvar. Rekonstrukcijom doga&#273;aja, policija je ustanovila da tehni&#269;ari, izgleda, nisu mogli da rade u potpunom mraku pa je jedan od njih izvadio upalja&#269; i upalio ga. Vatra je zapalila gas koji je eksplodirao bacaju&#263;i delove zgrade miljama unaokolo. Ostaci dva tehni&#269;ara nikad nisu na&#273;eni, ali je upalja&#269; ostao gotovo netaknut.<br />

<br />

<br />

O&scaron;tra dijeta i soba bez ventilacije su o&#269;igledno krivi za smrt &#269;oveka koji se ugu&scaron;io u oblaku sopstvenog crevnog gasa. Njegova dijeta je bila sa&#269;injena pre svega od pasulja i kupusa &scaron;to je, sa jo&scaron; par sastojaka, stvorilo savr&scaron;enu kombinaciju. Izgleda da je za vreme sna doti&#269;ni &#269;ovek ispustio ve&#263;u koli&#269;inu smrtonosnog gasa koji je, po&scaron;to su svi prozori bili zatvoreni, oformio oblak iznad kreveta i tako ugu&scaron;io svog &#39;kreatora&#39;. Jo&scaron; tri spasioca su do&scaron;la u dodir za doti&#269;nim gasom ali su na vreme odvedeni u bolnicu.<br />

<br />

<br />

Za vreme žurke, 24-godi&scaron;nji Džeri Stromjer je ostao bez usana, jezika i zuba nakon &scaron;to je, fore radi, zagrizao petardu.<br />

<br />

<br />

Dva drugara su, za vreme ribarenja, odlu&#269;ila da se malo zabave tako &scaron;to &#263;e da bace &scaron;ipku dinamita u more, &#269;isto da vide &scaron;ta &#263;e da se desi. Ali, vetar je skrenuo putanju eksploziva priljubiv&scaron;i ga uz bok broda. Kada je dinamit eksplodirao stvorio je ogromnu rupu na koritu broda, nakon &#269;ega je isti ubrzo potonuo. Jedan &#269;ovek je uspeo da se spasi dok se drugi udavio.<br />

<br />

<br />

Eni Seduki (33) i njegov brat su odlu&#269;ili da uklone osinje gnezdo sa hangara na njihovom posedu. U tu svrhu odlucili su da upotrebe specifi&#269;nu ilegalnu petardu, ja&#269;ine pola &scaron;tapa dinamita. Petardu su zapalili i ceo doga&#273;aj gledali kroz prozor ku&#263;e, nekih 5 metara od hangara. Eksplozija je bila toliko jaka da je razbila prozor bacaju&#263;i komadi&#263;e stakla pravo na Enijevo lice i time stvaraju&#263;i ozbiljne posekotine. Videv&scaron;i da Eniju treba u&scaron;ivanje, bra&#263;a su krenula ka obližnjoj bolnici. Me&#273;utim na putu za bolnicu, Enija su izbole preživele ose. Kako je on bio alergican na ujed osa, a to ni on ni njegov brat nisu znali, umro je na putu za bolnicu.<br />

<br />

<br />

U Mineapolisu, Derik L. Ri&#269;ards je optužen ubistvo svog ro&#273;aka Keneta E. Ri&#269;ardsa. Po izjavi policije, Derek je ro&#273;aku predložio da igraju ruski rulet, zatim mu prislonio poluautomatski pi&scaron;tolj na &#269;elo i opalio.<br />

<br />

<br />

25-godi&scaron;nji &#269;ovek iz Alabame umro je od posledica pada sa 3. sprata, sa koga se okliznuo poku&scaron;avaju&#263;i da pljune dalje od svog druga. Naime, njegova zamisao je bila da tr&#269;i ka ogradi pre nego &scaron;to pljune, da bi pljuva&#269;ka dobila na brzini. Na njegovu žalost toliko se zaleteo, da se prebacio preko metalne ograde i pao sa terase. Doktori su u njegovoj krvi na&scaron;li 0,14% alkohola, &scaron;to mu je verovatno poremetilo mo&#263; rasu&#273;ivanja i dalo mu &scaron;ansu da osvoji Darvinovu Nagradu.<br />

<br />

&nbsp;</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-23

pregleda:

ključne reči: darvinove nagrade gluposti budalastine glupi postupci glupi ljudi