NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Da li ste znali da... 1

Jako zanimljive cinjenice koje sigurno nista znali

Da li ste znali da... 1

<p>

... je vodonik zapaljiv gas, kiseonik podržava sagorevanje ali kombinovani &#269;ine vodu koja se koristi za ga&scaron;enje požara?</p>

<p>

... je kikiriki jedan od sastojaka dinamita?</p>

<p>

... su na&scaron;e o&#269;i od ro&#273;enja uvek istih dimenzija ali da nos i u&scaron;i ne prestaju da rastu?</p>

<p>

... ni jedan komad &#269;etvrtastog, suvog papira ne može biti savijen na pola vi&scaron;e od 8 puta?</p>

<p>

... je pecanje naju&#269;estaliji sport na svetu?</p>

<p>

... su ljudi koji naj&#269;esce ginu u plja&#269;kama banaka plja&#269;ka&scaron;i?</p>

<p>

.. je otprilike 10% povr&scaron;ine zemlje trajno prekriveno ledom?</p>

<p>

... je fleka na kravi unikatna kao i otisak prsta ili pahulja snega - ne postoje dve krave sa istim oblikom fleke?</p>

<p>

... su u Finskoj bili zabranjeni crtani filmovi Paje Patka jer on ne nosi pantalone?</p>

<p>

... prva 4 poteza u &scaron;ahu možete odigrati na 318.979.564.000 na&#269;ina?</p>

<p>

... je Venera jedina planeta koja se rotira u smeru kazaljke na satu?</p>

<p>

... je morskim rakovima &scaron;kampima srce u glavi?</p>

<p>

... je &#268;arli &#268;aplin jednom prilikom osvojio tre&#263;u nagradu na takmi&#269;enju za svog dvojnika.</p>

<p>

... Ginisova Knjiga Rekorda drži rekord kao naj&#269;es&#263;e kradena knjiga iz knjižara?</p>

<p>

... u proseku 100 ljudi godi&scaron;nje umre od gu&scaron;enja hemijskim olovkama?</p>

<p>

... jedna biblioteka u Indiani tone oko 2 centimetra godi&scaron;nje jer stati&#269;ari nisu ura&#269;unali težinu svih knjiga?</p>

<p>

... je elektri&#269;nu stolicu izumeo jedan zubar?</p>

<p>

... na planeti Zemlji ima toliko zlata da je prekrije celu u sloju od jednog metra?</p>

<p>

... krokodili ne mogu da izbace svoj jezik napolje?</p>

<p>

... su sve&scaron;tenici u starom Egiptu &#269;upali sve dlake sa svojih tela, uklju&#269;uju&#263;i obrve i trepavice?</p>

<p>

... je Boing 747 duži od prvog leta &#269;uvene bra&#263;e Rajt?</p>

<p>

... se bebe ra&#273;aju bez &#269;a&scaron;ica u kolenima, javljaju im se tek u periodu od drugog do &scaron;estog meseca života?</p>

<p>

... bi Barbika kada bi bila u prirodnoj veli&#269;ini bila bi visoka 2,18 i imala bi mere 99-46-84?</p>

<p>

... svaki put kada poližete po&scaron;tansku markicu unosite u organizam deseti deo kalorije?</p>

<p>

... zvuk putuje 3 puta brže kroz vodu nego kroz vazduh?</p>

<p>

... je Madrid jedini glavni grad u Evropi koji nije stacioniran na reci?</p>

<p>

... je fudbal najgledaniji sport na svetu?</p>

<p>

... je lubenica povr&#263;e a paradajz vo&#263;e?</p>

<p>

... je koli&#269;ina vremena koje ljudi provedu na putovanju 1,1 sat dnevno?</p>

<p>

... srce u proseku otkuca 101.000 puta dnevno?</p>

<p>

... je zbir brojeva sa suprotnih strana kockice za jamb uvek 7?</p>

<p>

... je najduži rat, takozvani 100-godi&scaron;nji rat, izme&#273;u Britanije i Francuske u stvari trajao 116 godina i zavr&scaron;io se 1453?</p>

<p>

... je u proteklih 40 godina prehrambena industrija imala brži razvoj od razvoja ljudske populacije?</p>

<p>

... &#269;ovek u svojim ustima dnevno proizvede 1 litar pljuva&#269;ke?</p>

<p>

... od 1495. godine nije bilo ni jednog 25-godi&scaron;njeg perioda bez nekog rata?</p>

<p>

... se ajkule nikada ne razboljevaju, jer su imune na sve poznate vrste bolesti?</p>

<p>

... na Uranu leto i zima traju po 21 godinu?</p>

<p>

... dzinovska sipa ima najve&#263;e o&#269;i na svetu, a pre&#269;nik im je oko 40 centimetara</p>

<p>

... Eskimi imaju preko 15 re&#269;i za na&scaron;u re&#269; &quot;sneg&quot;?</p>

<p>

... je nemogu&#263;e polizati svoj lakat?</p>

<p>

... inteligentni ljudi imaju vi&scaron;e cinka i bakra u svojoj dlaci?</p>

<p>

... se pacovi razmnožavaju tako brzo da 2 pacova za 18 meseci mogu dobiti preko milion potomaka?</p>

<p>

... ako bi nosili slu&scaron;alice samo 1 sat pove&#263;ali bi broj bakterija u svom uhu 700 puta?</p>

<p>

... oko 50% ljudi na svetu nikada nije obavilo telefonski razgovor?</p>

<p>

... kvakanje patke ne pravi eho ali niko ne zna zbog &#269;ega?</p>

<p>

... je nemogu&#263;e kinuti otvorenih o&#269;iju?</p>

<p>

... kada se pomnoži 111.111.111 x 111.111.111 dobije se 12.345.678.987.654.321?</p>

<p>

... su slonovi jedine životinje koje ne mogu skakati?</p>

<p>

... buba&scaron;vaba može živeti do 9 dana bez glave pre nego &scaron;to umre od gladi?</p>

<p>

... se prose&#269;na osoba smeje 15 puta dnevno?</p>

<p>

... su Miguel Servantes i Viliam &Scaron;ekspir koji se smatraju najve&#263;im piscima u svojim zemljama umrli istog dana - 23.04.1616?</p>

<p>

... komarci imaju zube?</p>

<p>

... riba koja živi ispod 800 metara ispod povr&scaron;ine mora nema o&#269;i?</p>

<p>

... prose&#269;an &#269;ovek dnevno izgubi 200 dlaka na glavi?</p>

<p>

... je otvara&#269; za konzerve prona&#273;en 48 godina nakon &scaron;to su uvedene konzerve?</p>

<p>

... je od 1815. godine vo&#273;eno 210 me&#273;unarodnih ratova?</p>

<p>

... polovina ljudske populacije zara&#273;uje oko 5% svetskog bogatstva?</p>

<p>

... je 1926. godine na svetu bilo samo 100 TV ure&#273;aja?</p>

<p>

... se 3 &#269;etvrtine ulovljene ribe koriste za ishranu, a ostatak je namenjen za proizvodnju sapuna, lepka, margarina ili &#273;ubriva?</p>

<p>

... je kod &#269;oveka dužina od ru&#269;nog zgloba do lakta jednaka dužini stopala?</p>

<p>

... Meksiko Siti tone oko 25 centimetara godi&scaron;nje?</p>

<p>

... ce crv pantlji&#269;ara krenuti da jede sebe ako ne na&#273;e drugu hranu?</p>

<p>

... je sistem demokratije predstavljen jo&scaron; pre 2.500 godina u Gr&#269;koj u Atini?</p>

<p>

... je nemogu&#263;e kinuti otvorenih o&#269;iju?</p>

<p>

... za jedan kilogram meda p&#269;ele moraju da posete 4 miliona cvetova i pre&#273;u put 4 puta duži od zemljinog obima?</p>

<p>

... su &scaron;anse da se rodite 29. februara prestupne godine 1 prema 1461?</p>

<p>

... nasuprot frazi &#39;&#39;znoji se kao svinja&#39;&#39;, svinje u stvari ne mogu da se znoje?</p>

<p>

... je Vatikan najmanja država na svetu sa povr&scaron;inom od 0,44 kvadratnih kilometara?</p>

<p>

... ljudska glava sadrži 22 kosti?</p>

<p>

... u proseku &#269;ovek udahne 23.000 puta dnevno?</p>

<p>

... se pustinja Sahara &scaron;iri za 1 kilometar mese&#269;no?</p>

<p>

... u državi Juta, ptice imaju prvenstvo prolaza na svim autoputevima?</p>

<p>

... ma&#269;ke ne ose&#263;aju sladak ukus?</p>

<p>

... se zapremina vode pove&#263;a za oko 9% nakon smrzavanja?</p>

<p>

... je ukupna masa svih mrava na svetu ve&#263;a od ukupne mase ljudske populacije?</p>

<p>

... svaka kap morske vode sadrži približno milijardu atoma zlata?</p>

<p>

... je donja vilica najtvr&#273;a kost u &#269;ovekovom telu?</p>

<p>

... se topla voda smrzava brze od hladne vode?</p>

<p>

... je u ljudskom telu butna kost najduža?</p>

<p>

... za vreme totalnog pomra&#269;enja sunca temperatura na zemlji opada za oko 6 stepeni Celzijusevih?</p>

<p>

... pacov može da izdrži bez vode duže nego kamila?</p>

<p>

... jedna &scaron;argarepa sadrži preko 200% preporu&#269;ljive dnevne doze vitamina A?</p>

<p>

... ljudski želudac mora da proizvede novi sloj sluzi jednom u dve nedelje kako ne bi svario sam sebe?</p>

<p>

... 84% jabuke &#269;ini voda?</p>

<p>

... u proseku &#269;ovek izgovori skoro 5.000 re&#269;i dnevno, ipak 80% od toga pri&#269;a sam sa sobom?</p>

<p>

... na ameri&#269;koj zastavi stoji 13 pruga kao simbol 13 prvobitnih država?</p>

<p>

... je preko 70% zemljine kopnene povr&scaron;ine opusto&scaron;eno?</p>

<p>

... se u svetu preko milijardu tranzistora proizvode u svakoj sekundi?</p>

<p>

... svaka ptica svakoga dana mora pojesti hranu makar polovine svoje mase da bi prživela?</p>

<p>

... su u drevnoj Kini razbojnicima koji su napadali putnike odsecali noseve</p>

<p>

... zvuk najbrže putuje kroz &#269;vrste predmete, zatim kroz vodu, a najsporije kroz vazduh?</p>

<p>

... neki Eskimi koriste frižidere kako bi spre&#269;ili potpuno smrzavanje hrane?</p>

<p>

... je nojevo oko ve&#263;e od njegovog mozga?</p>

<p>

... su &scaron;anse da nekoga udari grom 600.000 prema 1?</p>

<p>

... su brodove koji su se pokretali veslima prvi koristili Sumerijanci 3.500 godina p.n.e.?<br />

<br />

... ljudsko srce pravi toliki pritisak u telu dok pumpa da može izbaciti mlaz krvi preko 9 metara?<br />

<br />

... je tokom poslednjih 150 godina prose&#269;na visina ljudi u industrijalizovanim zemljama porasla za 10 centimetara?</p>

<p>

... je gas vodonika supstanca koja ima najmanju gustinu na svetu?</p>

<p>

... ledeni breg ili kocka leda vire samo 10% iznad povr&scaron;ine vode?</p>

<p>

... je sunce 330.330 puta ve&#263;e od zemlje?</p>

<p>

... se u razvijenim zemljama svake godine baca oko 27% hrane?</p>

<p>

... ako se koli&#269;ina vode u &#269;ovekovom organizmu smanji za samo 1% - &#269;ovek ose&#263;a žedj?</p>

<p>

... su Sumerijanci izumeli rukopis 4 veka p.n.e?</p>

<p>

... je u sredi&scaron;tu planete zemlje nulta gravitavija?</p>

<p>

... &#269;ovek može preživeti otprilike mesec dana bez hrane, ali samo oko nedelju dana bez vode?</p>

<p>

... izraz &#39;&#39;soda voda&#39;&#39; datira iz 1798. godine?</p>

<p>

... je za jastoga potrebno oko 7 godina da poraste i dobije masu od 500 grama?</p>

<p>

... je rimski car Kaligula za vreme svoje vladavine proglasio svog konja za senatora?</p>

<p>

... je kravu mogu&#263;e voditi uz stepenice, ali ne i niz stepenice?</p>

<p>

... na 60 stepeni geografske &scaron;irine možete oploviti ceo svet</p>

<p>

... leptiri ose&#263;aju ukus preko svojih nogu?</p>

<p>

... se jedina kost koja nije povezana sa drugom kosti nalazi u va&scaron;em grlu?</p>

<p>

... prose&#269;an covek u svom životu popije oko 75.000 litara vode?</p>

<p>

... podne podrazumeva momenat kada je lokalni meridijan najbliži suncu?</p>

<p>

... buva može presko&#269;iti razdaljinu 350 puta ve&#263;u od dužine svoga tela, kao kada bi &#269;ovek preskakao po 600 metara?</p>

<p>

... se vetrovi koji duvaju ka ekvatoru vrte ka zapadu?</p>

<p>

... je zbog zemljine gravitacije nemogu&#263;e da planine dostignu visinu ve&#263;u od 15.000 metara?</p>

<p>

... riba ma&#269;ka ima preko 27.000 senzora za &#269;ulo ukusa?</p>

<p>

.. je organizacija Ujedinjene Nacije osnovana 1945. godine?</p>

<p>

... je jezik najja&#269;i mi&scaron;i&#263; u ljudskom telu?</p>

<p>

... je na svetu skoro 1,2 milijarde ljudi neuhranjeno, a isto toliko ima gojaznih ljudi?</p>

<p>

... je grof Alesandro Volta izumeo prvu bateriju u 18. veku?</p>

<p>

... je sada&scaron;nji broj živih ljudi na zemlji ve&#263;i od broja svih preminulih ljudi koji su ikada živeli na zemlji?</p>

<p>

... morske zvezde nemaju mozak?</p>

<p>

... ma&#269;ka svoju vilicu ne može da pomera na stranu?</p>

<p>

... zarez napravljen na kori stabla uvek ostaje na istom rastojanju od zemlje iako stablo konstantno raste?</p>

<p>

... konj od 500 kilograma godi&scaron;nje pojede hranu &#269;ija je masa oko 7 puta ve&#263;a od njegove mase?</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-06

pregleda:

ključne reči: zanimljivosti zanimljivosti sirom sveta zanimljivosti iz sveta statisticki podaci da li ste znali pitalice